Stypendia dla młodych naukowców

 


Stypendia 2015 dla młodych naukowców przyznane!

Już po raz trzeci Marszałek Województwa Łódzkiego nagrodził łódzkich doktorantów przyznając im stypendia naukowe. Należy podkreślić, iż program stypendialny wspierający młodych naukowców z województwa łódzkiego to jedno z działań w ramach realizowanego przez Departament Kultury i Edukacji projektu pn. „Łódzkie intelektualne – II edycja”.
Zgodnie z regulaminem konkursu stypendium przyznawane jest uczestnikom studiów doktoranckich zgłoszonych do programu stypendialnego przez rektorów lub prorektorów szkół wyższych, dyrektorów instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorów instytutów badawczych lub międzynarodowych instytutów naukowych, których siedziba lub oddział znajduje się na terenie województwa łódzkiego. Stypendium przyznawane jest na realizację innowacyjnego projektu naukowo-badawczego, którego wyniki będą użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.
W dniu 21 kwietnia 2015 r. Komisja Stypendialna po analizie i rozpatrzeniu wniosków dokonała oceny merytorycznej wniosków i zarekomendowała 9 kandydatów do przyznania stypendiów. Natomiast Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2015 r., przychylił się do propozycji Komisji i podjął uchwałę nr 469/15 w sprawie przyznania stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców w 2015 roku. Dofinansowanie w łącznej kwocie 150.000,00 zł przyznano 9 doktorantom.
Do III edycji konkursu zostało zgłoszonych 101 wniosków, 99 z nich pozytywnie przeszło ocenę formalną. Najwięcej aplikacji, bo aż 55 wpłynęło z Politechniki Łódzkiej, 36 wniosków złożyli doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego, 7 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2 Narodowego Centrum Badań Jądrowych i 1 - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. Najliczniej reprezentowaną przez kandydatów dyscypliną naukową jest chemia, inżynieria materiałowa, ekonomia oraz ochrona środowiska.

Wszystkim stypendystom gratulujemy!


Stypendia 2014 dla młodych naukowców przyznane!

Już po raz drugi Marszałek Województwa Łódzkiego nagrodził łódzkich doktorantów przyznając im stypendia naukowe. Należy podkreślić, iż program stypendialny wspierający młodych naukowców z województwa łódzkiego to jedno z działań w ramach realizowanego przez Departament Kultury i Edukacji projektu pn. „Łódzkie intelektualne – II edycja”.

Zgodnie z regulaminem konkursu stypendium przyznawane jest uczestnikom studiów doktoranckich zgłoszonych do programu stypendialnego przez rektorów lub prorektorów szkół wyższych, dyrektorów instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorów instytutów badawczych lub międzynarodowych instytutów naukowych, których siedziba lub oddział znajduje się na terenie województwa łódzkiego. Stypendium przyznawane jest na realizację innowacyjnego projektu naukowo-badawczego, którego wyniki będą użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.

W dniu 28 marca 2014 r. Komisja Stypendialna po analizie i rozpatrzeniu wniosków dokonała oceny merytorycznej wniosków i zarekomendowała 9 kandydatów do przyznania stypendiów. Natomiast Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2014 r., przychylił się do propozycji Komisji i podjął uchwałę nr 424/14 w sprawie przyznania stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców w 2014 roku. Dofinansowanie o łącznej kwocie 150 tys. zł przyznano 9 doktorantom.

Do II edycji konkursu zostało zgłoszonych 109 wniosków, 108 z nich pozytywnie przeszło ocenę formalną. Najwięcej aplikacji, bo aż 41 wpłynęło z Politechniki Łódzkiej, 39 wniosków złożyli doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego, 28 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i 1 - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. Najliczniej reprezentowaną przez kandydatów dyscypliną naukową jest medycyna, biologia medyczna oraz chemia.

Wszystkim stypendystom gratulujemy!Stypendia dla młodych naukowców przyznane!
W 2013 roku Marszałek Województwa Łódzkiego po raz pierwszy nagrodził łódzkich doktorantów przyznając im stypendia naukowe. Zgodnie z regulaminem konkursu stypendium przyznawane jest uczestnikom studiów doktoranckich zgłoszonych do programu stypendialnego przez rektorów lub prorektorów szkół wyższych, dyrektorów instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorów instytutów badawczych lub międzynarodowych instytutów naukowych, których siedziba lub oddział znajduje się na terenie województwa łódzkiego. Stypendium przyznawane jest na realizację innowacyjnego projektu naukowo-badawczego, którego wyniki będą użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu. Ponadto należy podkreślić, iż program stypendialny wspierający młodych naukowców z województwa łódzkiego to jedno z działań w ramach realizowanego przez Departament Kultury i Edukacji projektu pn. „Promocja marki regionalnej Łódzkie intelektualne”.
W dniu 5 kwietnia 2013 r. Komisja Stypendialna, dokonująca oceny merytorycznej wniosków, zarekomendowała 11 osób do przyznania stypendiów. Natomiast Zarząd Województwa Łódzkiego 15 kwietnia 2013 r., zgodnie z propozycją Komisji, podjął uchwałę nr 501/13 w sprawie przyznania stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców. Dofinansowanie o łącznej kwocie 200 tys. zł przyznano 11 doktorantom.

Do I edycji konkursu zostało zgłoszonych 108 wniosków. Najwięcej aplikacji, bo aż 52 wpłynęło z Uniwersytetu Łódzkiego, 41 wniosków złożyli doktoranci Politechniki Łódzkiej, 14 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i 1 - Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Najliczniej reprezentowaną przez kandydatów dyscypliną naukową jest ekonomia, biologia medyczna oraz medycyna.

Wszystkim stypendystom gratulujemy!


W związku z obsługą procedury przyznawania stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców, Departament Kultury i Edukacji zbiera i przetwarza dane osobowe wnioskodawców i kandydatów do stypendium. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje, iż:

1)   Dane osób ubiegających się o stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w związku z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz w związku z art. 199a i 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.),
2)  
Administratorem danych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8,
3)  
Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prawidłowej obsługi procesu przyznawania stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców, na który składają się: ocena formalna dokonywana przez pracowników Departamentu Kultury i Edukacji oraz ocena merytoryczna, należąca do kompetencji Komisji Stypendialnej. Skład komisji określony został w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców. Dostęp do Państwa danych zawartych we wnioskach posiadają również członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego, przyznający stypendia poprzez podjęcie stosownej uchwały,
4)  
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania,
5)  
Podanie przez kandydata do stypendium swoich danych jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców.

Powrót na górę


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com