Konkurs na najlepsze prace

XX edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim - ogłoszenie o naborze wniosków w 2019 roku

18 lutego 2019 roku rozpocznie się nabór wniosków w Konkursie o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków zawarte są w Ogłoszeniu o konkursie.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o konkursie 2019
Regulamin Konkursu 2019
Wniosek 2019


Autorzy najlepszych prac związanych z województwem łódzkim w 2018 roku nagrodzeni !

W dniu 23 października 2018 r. w Sali Kameralnej Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia nagród Marszałka Województwa Łódzkiego w XIX edycji Konkursu na najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.

Na uroczystość przybyło wielu gości: dr hab. Paweł Starosta, prof. nadzw. UŁ – Prorektor ds. Współpracy Krajowej i Międzynarodowej Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ – Prorektor ds. Studenckich Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski – Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dr Anna Maria Zarychta – Przewodnicząca Komisji Konkursowej reprezentująca Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi, prof. dr hab. Marta Szoka – członek Komisji Konkursowej reprezentująca Akademię Muzyczną w Łodzi, dr hab. Grzegorz Reński, prof. ASP – członek Komisji Konkursowej reprezentujący Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Piotr Bierczyński – Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Przybyłych gości oraz laureatów nagród, w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego, przywitał Pan Jakub Mielczarek – Sekretarz Województwa Łódzkiego. Podsumowania tegorocznej edycji konkursu dokonała Przewodnicząca komisji konkursowej dr Anna Maria Zarychta ze Szkoły Filmowej w Łodzi, która nie kryła, że niełatwo było wybrać siedem najciekawszych – z 61 bardzo interesujących i różnorodnych prac zgłoszonych do konkursu.

Uroczystość uwieńczona została koncertem w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi: Zuzanny Wąsiewicz, Dawida Kasprzaka oraz Jakuba Hanuszkiewicza. Uczniowie Szkoły mają na swoim koncie wiele sukcesów, są laureatami konkursów muzycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym a także stypendystami Marszałka Województwa Łódzkiego.

Laureatami tegorocznej XIX edycji konkursu są:
Nagroda w kategorii rozpraw habilitacyjnych:
dr hab. n. med. Katarzyna Taran – Międzywydziałowa Katedra Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Izotopowa spektrometria mas (IRMS) jako nowe narzędzie w badaniach patomechanizmów choroby nowotworowej z uwzględnieniem mapy izotopowej organizmów dzieci w regionie łódzkim”
Rozprawa habilitacyjna obejmuje unikatowy, interdyscyplinarny problem badawczy wykorzystania izotopowej spektrometrii mas (IRMS) jako nowego narzędzia w badaniach patomechanizmów choroby nowotworowej. Opracowana przez autorkę pracy pierwsza znana mapa izotopowa azotu i węgla w organizmach dzieci została w pełni oparta na badaniach przeprowadzonych w regionie łódzkim. Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, że zastosowanie IRMS może pozwolić na osiągnięcie lepszego efektu terapeutycznego, zmniejszenie kosztów leczenia oraz skutków ubocznych terapii. Rozprawa odkrywa zupełnie nową w skali światowej perspektywę badań nad biologią zmian nowotworowych, jednocześnie ukazując region łódzki jako jego naukową kolebkę.

Nagrody w kategorii rozpraw doktorskich:
1.    dr inż. Lucyna Bilińska – Katedra Inżynierii Bioprocesowej Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Decolorization of textile wastewater by Advanced Oxidation Processes (AOPs) under industrial conditions
Zastosowanie metod pogłębionego utleniania do odbarwiania ścieków włókienniczych w warunkach przemysłowych”

Nagrodzona rozprawa stanowi oryginalne opracowanie naukowe dotyczące technologii oczyszczania i recyklingu ścieków mające bezpośrednie zastosowanie w przemyśle włókienniczym. Głównym celem pracy było zbadanie wybranych metod pogłębionego utleniania (AOP) pod kątem skuteczności odbarwiania ścieków przemysłu tekstylnego. Badania prowadzono na rzeczywistych ściekach włókienniczych pochodzących z zakładu włókienniczego w Konstantynowie Łódzkim. Nagrodzona praca zawiera teoretyczne i technologiczne rozwiązania, które mogą być z powodzeniem wykorzystane w wielu farbiarniach tekstyliów.

2.    dr Renata Włodarczyk-Marciniak – Katedra Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Wpływ czynników społecznych i kulturowych na dostępność usług ekosystemowych w wybranych gminach zlewni rzeki Pilicy”
Celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie czynników społecznych, ekonomicznych i kulturowych wpływających na trwałość różnych elementów krajobrazu rolniczego oraz zdefiniowanie trendów zmian usług ekosystemowych. Teren badań obejmował wybrane obszary wiejskie znajdujące się w obrębie zlewni rzeki Pilicy w województwie łódzkim. Pozyskane informacje mogą wskazywać obszary konfliktowe w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań związanych z ochroną przyrody i rozwojem regionu a także stanowić element wyjściowy do zaproponowania rozwiązań mających na celu zahamowanie procesów degradacji krajobrazu.

3.    dr n. med. Anna Sztafińska – III Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Wpływ leczenia przeciwastmatycznego na powysiłkowy skurcz oskrzeli u dzieci chorych na astmę”
Celem badania, przeprowadzonego u dzieci z województwa łódzkiego, chorych na astmę oskrzelową z powysiłkowym skurczem oskrzeli, była ocena skuteczności leczenia przeciwastmatycznego w różnych schematach leczenia. Rozprawa w sposób innowacyjny, za pomocą odpowiednio dobranych testów diagnostycznych, ocenia skuteczność leczenia powysiłkowego skurczu oskrzeli u dzieci i młodzieży chorych na astmę oskrzelową, z zastosowaniem najnowocześniejszych leków. Wyniki badań umożliwiają praktyczne ich wykorzystanie w diagnostyce, leczeniu oraz kontroli astmy oskrzelowej, która stanowi istotny problem wśród populacji łódzkiej.

Nagrody w kategorii prac magisterskich i dyplomowych:
1.    mgr inż. arch. Natalia Bąkowska – Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę magisterską:
„Projekt zespołu teatralno-filmowego w Łodzi jako eksperymentalna koncepcja teatru XXI wieku"
Projekt stanowi propozycję adaptacji na nowe funkcje zespołu dawnej gazowni kompleksu fabrycznego Karola Scheiblera przy Wodnym Rynku w Łodzi.  Projekt jest rodzajem eksperymentu, polegającego na wykreowaniu przestrzeni multifunkcjonalnej spełniającej wymagania XXI wieku, składającej się z teatru i kina. Projekt stanowi świadomą próbę zachowania charakteru istniejących, adaptowanych obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem ich walorów historycznych.

2.    mgr inż. Katarzyna Ludwisiak – Katedra Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za pracę magisterską:
„Tożsamość miejsca - forma w procesie ewolucji na przykładzie Domu Tkacza przy ul. Piotrkowskiej 91 w Łodzi"
Autorka w swojej pracy podejmuje się rozwiązania dwóch problemów – świadomości historycznej miejsca we współczesnej architekturze oraz opracowania wnętrza przystosowanego dla osób niewidomych oraz słabowidzących. W swoim projekcie, autorka pracy stara się podjąć próbę połączenia potrzeb dzisiejszej Łodzi z formą przestrzenną umożliwiającą współczesny wgląd w przeszłość. Zaprezentowane działania świadomie naruszają wytyczne konserwatorskie i mają stanowić propozycje niestandardowych, koncepcyjnych rozwiązań. Forma proponowanej bryły mogłaby stać się twórczym przykładem procesu rozbudowy Łodzi.

3.    mgr Justyna Kołodziejczyk – Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego za pracę magisterską:
„Wykluczenie społeczne w województwie łódzkim - stan faktyczny i sposoby przeciwdziałania”
Głównym celem pracy uczyniono przeanalizowanie sytuacji osób zamieszkujących województwo łódzkie, które doświadczyły wykluczenia społecznego a także przedstawienie działań służących polepszeniu ich aktualnego położenia. Praca nawiązuje do aktualnego i niezwykle ważnego problemu społecznego. Ograniczenie rozmiarów wykluczenia społecznego, przede wszystkim poprzez rozwój i zatrudnienie jest jednym z priorytetów Strategii Europa 2020. Praca posiada wysokie walory naukowe i poznawcze.

 


Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XIX edycji konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe przyznane!

W dniu 26 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 924/18 przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.

Do tegorocznej edycji Konkursu zostało zgłoszonych 61 prac, z których nagrodzone zostały: 1 rozprawa habilitacyjna, 3 rozprawy doktorskie oraz 3 prace magisterskie.

Lp.

Imię i nazwisko laureata

Podmiot zgłaszający

Tytuł pracy

Rodzaj pracy

Wysokość nagrody

1

Katarzyna Taran

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Izotopowa spektrometria mas (IRMS) jako nowe narzędzie w badaniach patomechanizmów choroby nowotworowej z uwzględnieniem mapy izotopowej organizmów dzieci w regionie łódzkim

rozprawa habilitacyjna

11 000,00 zł

2

Lucyna Bilińska

Politechnika Łódzka

Decolorization of textile wastewater by Advanced Oxidation Processes (AOPs) under industrial conditions
Zastosowanie metod pogłębionego utleniania do odbarwiania ścieków włókienniczych w warunkach przemysłowych

rozprawa doktorska

7 000,00 zł

3

Renata Włodarczyk-Marciniak

Uniwersytet Łódzki

Wpływ czynników społecznych i kulturowych na dostępność usług ekosystemowych w wybranych gminach zlewni rzeki Pilicy

rozprawa doktorska

7 000,00 zł

4

Anna Sztafińska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wpływ leczenia przeciwastmatycznego na powysiłkowy skurcz oskrzeli u dzieci chorych na astmę

rozprawa doktorska

7 000,00 zł

5

Natalia Bąkowska

Politechnika Łódzka

Projekt zespołu teatralno-filmowego w Łodzi jako eksperymentalna koncepcja teatru XXI wieku

praca magisterska

4 000,00 zł

6

Katarzyna Ludwisiak

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Tożsamość miejsca - forma w procesie ewolucji na przykładzie Domu Tkacza przy ul. Piotrkowskiej 91 w Łodzi

praca magisterska

4 000,00 zł

7

Justyna Kołodziejczyk

Uniwersytet Łódzki

Wykluczenie społeczne w województwie łódzkim - stan faktyczny i sposoby przeciwdziałania

praca magisterska

4 000,00 zł

 

Najwięcej prac, bo aż 30 wpłynęło z Uniwersytetu Łódzkiego, następnie 15 z Politechniki Łódzkiej, 7 z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, 2 z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2 z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i po jednej pracy z: Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Akademii Muzycznej w Łodzi, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Obszary tematyczne zgłaszanych prac w większości dotyczyły obszaru nauk humanistycznych i społecznych (29), a następnie obszaru nauk: technicznych (11), sztuki (9), przyrodniczych i ścisłych (8) oraz o zdrowiu i medycznych (4).

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pani dr Anny Marii Zarychty z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi dokonała oceny prac spośród: 1 rozprawy habilitacyjnej, 23 rozpraw doktorskich, 24 prac magisterskich i 12 prac dyplomowych.

Prace nagrodzone w ramach XIX edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim promują region, a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Zachęcamy do zapoznania się z opisami nagrodzonych prac, przygotowanymi przez tegorocznych laureatów Konkursu. Oryginały prac zostały przekazane do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, gdzie osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z nagrodzonymi pracami.
Zachęcamy również do kontaktu z autorami nagrodzonych prac i wykorzystania potencjału naukowego oraz innowacyjnego laureatów XIX edycji Konkursu.

Zamieszczone poniżej materiały objęte są prawem autorskim.

Pobierz opis nagrodzonej pracy:
Katarzyna Taran „Izotopowa spektrometria mas (IRMS) jako nowe narzędzie w badaniach patomechanizmów choroby nowotworowej z uwzględnieniem mapy izotopowej organizmów dzieci w regionie łódzkim”
Lucyna Bilińska „Decolorization of textile wastewater by Advanced Oxidation Processes (AOPs) under industrial conditions (Zastosowanie metod pogłębionego utleniania do odbarwiania ścieków włókienniczych w warunkach przemysłowych)”
Renata Włodarczyk-Marciniak „Wpływ czynników społecznych i kulturowych na dostępność usług ekosystemowych w wybranych gminach zlewni rzeki Pilicy”
Anna Sztafińska „Wpływ leczenia przeciwastmatycznego na powysiłkowy skurcz oskrzeli u dzieci chorych na astmę”
Natalia Bąkowska „Projekt zespołu teatralno-filmowego w Łodzi jako eksperymentalna koncepcja teatru XXI wieku"
Katarzyna Ludwisiak „Tożsamość miejsca - forma w procesie ewolucji na przykładzie Domu Tkacza przy ul. Piotrkowskiej 91 w Łodzi"
Justyna Kołodziejczyk „Wykluczenie społeczne w województwie łódzkim - stan faktyczny i sposoby przeciwdziałania”

 


XIX edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim – ogłoszenie o naborze wniosków w 2018 roku

19 lutego 2018 roku rozpocznie się nabór wniosków w Konkursie o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.
W konkursie uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace obronione w 2017 roku, dotychczas nienagrodzone w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.
Nagrody przyznawane będą za rozprawy i prace w następujących obszarach:
1)    nauk humanistycznych i społecznych;
2)    nauk przyrodniczych i ścisłych;
3)    nauk technicznych;
4)    nauk o zdrowiu i medycznych;
5)    sztuki.

Nagrody przyznawane są za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim, promujące region bądź też wykazujące użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.

Termin i miejsce składania prac
Wnioski wypełnione komputerowo wraz z pracami należy złożyć w terminie od 19 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r. w:
Departamencie Kultury i Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, pok. 1302

lub w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, parter albo przesłać pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Konsultacje i kontakt
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Konkurs na najlepsze prace oraz Biuletyn Informacji Publicznej lub www.intelektualne.lodzkie.pl, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.
Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Marzena Partyka-Pilc, tel. 042 291-97-41, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin 2018


Autorzy najlepszych prac związanych z województwem łódzkim w 2017 roku nagrodzeni !

W dniu 23 listopada 2017 r. w Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia nagród Marszałka Województwa Łódzkiego w XVIII edycji Konkursu na najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.

Na uroczystość przybyło wielu gości: Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Anna Rabiega – Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego, prof. dr hab. Sławomir Cieślak – Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Mariusz Łukawski – Prorektor ds. Nauczania Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, dr hab. n. med. prof. nadzw. Jacek Rożniecki – Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, doc. dr inż. Marek Sekieta – Pełnomocnik Rektora Politechniki Łódzkiej ds. Kształcenia, dr Anna Zarychta – Przewodnicząca Komisji Konkursowej reprezentująca Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi, prof. dr hab. Marta Szoka – członek Komisji Konkursowej reprezentująca Akademię Muzyczną w Łodzi, Monika Karolczak – Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi oraz Barbara Czajka – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Przybyłych gości oraz laureatów nagród Marszałka Województwa Łódzkiego przywitała Pani Dorota Wodnicka - Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji. Podsumowania tegorocznej edycji konkursu dokonała Przewodnicząca komisji konkursowej dr Anna Zarychta ze Szkoły Filmowej w Łodzi, która nie kryła, że niełatwo było wybrać dziewięć najciekawszych – z 57 bardzo interesujących – prac zgłoszonych do konkursu.

Marszałek Witold Stępień podkreślił wagę nagród i znaczenie nagrodzonych prac dla regionu łódzkiego oraz przypomniał, iż nagrody w konkursie przyznano już po raz osiemnasty a łączna ich kwota to ponad 656 tys. zł.

Wręczając listy gratulacyjne, przy udziale Przewodniczącego Sejmiku Pana Marka Mazura oraz Przewodniczącej Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego Pani Anny Rabiegi, Pan Marszałek wyraził ogromne uznanie dla laureatów, którzy tak wspaniale reprezentują Województwo Łódzkie w kraju i za granicą.

Laureatami tegorocznej XVIII edycji konkursu są:

Nagroda w kategorii rozpraw habilitacyjnych:
dr hab. Ewa Bloom Kwiatkowska– Katedra Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu za pracę:
„Autoreferat. Analiza drogi twórczej na podstawie prac malarskich i wideo: OBRAZ WOBEC PRZEMOCY”
Rozprawa habilitacyjna stanowi autorskie odniesienie autorki pracy, znanej łódzkiej artystki Ewy Bloom Kwiatkowskiej, do tradycji łódzkiej sztuki awangardowej zapoczątkowanej przez Władysława Strzemińskiego i Katarzynę Kobro. Autorka pracy opisuje swoje związki z łódzkim środowiskiem sztuki niezależnej oraz wiąże swoją aktywność artystyczną z okresem studiów w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi).

Nagrody w kategorii rozpraw doktorskich:

1.    dr Dariusz Mikołajczyk – Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Sprawność terytorialnego systemu zarządzania kryzysowego”
Rozprawa doktorska podejmuje ważny temat sprawnego zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego w sytuacji narastającego zagrożenia katastrofami naturalnymi. Badania terenowe przeprowadzone zostały na obszarze trzech województw: łódzkiego, lubelskiego i dolnośląskiego. Rozprawa ma wysokie walory poznawcze i użytkowe - przedstawione w pracy wnioski mogą przyczynić się do zwiększenia sprawności funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego na obszarze województwa łódzkiego.

2.    dr n. med. Justyna Chałubińska- Fendler - Katedra Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Analiza tekstur obrazu tomografii komputerowej oraz profil immunologiczny w monitorowaniu powikłań radioterapii u chorych napromienianych z powodu raka płuca”
Rozprawa doktorska dotyczy niezwykle ważnego klinicznego problemu optymalizacji leczenia za pomocą radioterapii chorych na nowotwory płuc, które są najczęstszymi pod względem zachorowań jak i zgonów w Polsce. Prace badawcze prowadzone były m. in. wśród pacjentów leczących się w zakładzie Radioterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autorka pracy stworzyła model kliniczny umożliwiający wczesne wykrycie powikłań radioterapii, co pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa terapii oraz poprawia prognozy przeżycia w chorobie onkologicznej.

3.    dr inż. arch. Joanna Borowczyk - Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Projektowanie architektoniczne obiektów szpitalnych o znaczeniu ponadlokalnym w Łodzi w latach 1945-1989”
Nadrzędnym celem rozprawy jest scharakteryzowanie obiektów służących nauce i ochronie zdrowia oraz zilustrowanie uwarunkowań towarzyszących ich powstawaniu w okresie powojennym. W pracy określono rolę i rangę szpitali w kształtowaniu struktury funkcjonalnej Łodzi i regionu. Wnioski z rozprawy mogą być przydatne do wskazania zasad postępowania służących rozwojowi funkcji dydaktycznej i naukowej łódzkich uczelni oraz wysokospecjalistycznych usług leczniczych w regionie.

Nagrody w kategorii prac magisterskich:

1.    mgr Emil Sowiński – Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Pokolenie WFO "
„Pokolenie WFO” – termin, który Autor umieścił w tytule swojej pracy – oznacza grupę młodych autorów filmowych, którzy swe krótkometrażowe, niezwykle oryginalne filmy realizowali w łódzkiej Wytwórni Filmów Oświatowych. Praca jest efektem długoterminowych badań źródłowych przeprowadzonych w archiwum WFO i stanowi istotny wkład w badaniach nad kulturą regionu – „Łodzią filmową”, udowadniając jej znaczenie dla historii kultury filmowej w Polsce.

2.    mgr inż. arch. Marta Klosse – Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Koncepcja przekształceń urbanistycznych rejonu Politechniki Łódzkiej w oparciu o ideę uniwersytetu III generacji "
Praca ma charakter koncepcji urbanistycznej dla obszaru położonego w rejonie al. Politechniki w Łodzi, zawierającego m.in. południowy kampus Politechniki Łódzkiej, tereny Międzynarodowych Targów Łódzkich oraz teren nieczynnej elektrociepłowni EC2. Przedstawiona koncepcja zakłada zachowanie walorów związanych z tożsamością miasta poprzemysłowego oraz rozwój funkcji metropolitarnej, jaką pełni kampus Politechniki Łódzkiej. W pracy uwzględnione zostało znaczenie uczelni dla rozwoju regionu łódzkiego.

3.    mgr Kamila Sawczuk – Katedra Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Program "Młodzi w Łodzi" a oczekiwania i preferencje łódzkich studentów”
W pracy przedstawiono środowisko akademickie i przedsiębiorców w relacji do Programu „Młodzi w Łodzi”, który nakłania studentów do wiązania swojej przyszłości z Łodzią a także buduje pozytywny wizerunek miasta. Wnioski z pracy mogą przyczynić się do budowania rozwiązań wzbogacających Program o kolejnych uczestników. Przedstawione pytania i wyniki ankiet mogą służyć w przyszłości do wypracowania nowych, perspektywicznych inicjatyw aktywizacji zawodowej łódzkich studentów.

4.    mgr sztuki Anna Wójcikowska – Katedra Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi za pracę:
„Aktualność awangardy. Tendencje modernistyczne w twórczości Marcina Stańczyka i Artura Zagajewskiego”
Nadrzędnym celem pracy jest omówienie postaw twórczych dwóch wybitnych oraz uznanych w Polsce i za granicą kompozytorów łódzkiego średniego pokolenia - Marcina Stańczyka i Artura Zagajewskiego, którzy są wizytówką Łodzi na arenie międzynarodowej. Praca służy promocji wysokiej kultury muzycznej silnie związanej z Łodzią, gdyż Stańczyk i Zagajewski nie tylko działają w Łodzi, ale chętnie wykorzystują elementy kultury i tradycji Łodzi w swoich działaniach twórczych.

5.    mgr Martyna Aleksandrowicz – Katedra Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za pracę:
„Część I. Adaptacja obiektów zabytkowych na hotele.
Część II. Adaptacja XIX-wiecznego spichlerza w Rychłocicach na obiekt hotelowy.”
Projekt hotelu w dawnym spichlerzu to próba zwrócenia uwagi na zaniedbane polskie zabytki. Autorka pracy proponuje zmianę pierwotnej funkcji obiektu na nowoczesną, elegancką przestrzeń hotelowo-konferencyjną, która przyciągnie gości i wpłynie na rozwój nie tylko samego miejsca, ale i regionu łódzkiego. Adaptacja spichlerza na obiekt hotelowy pozwoliłaby na uratowanie zabytku a także wpłynęłaby na zapewnienie nowych miejsc pracy dla okolicznych mieszańców.

Uroczystość ubarwił swoim występem Paweł Szymański - młody, niezwykle utalentowany laureat wielu festiwali i konkursów piosenki. Pierwsze szlify zdobywał w Młodzieżowym Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim. Aktualnie, mając dopiero 9 lat, został aktorem Teatru Muzycznego w Łodzi i występuje w musicalu „Nędznicy”. Młody artysta swoim niezwykłym występem oczarował wszystkich gości i po występie odbierał niezliczone gratulacje i pochwały.


Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XVIII edycji konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe przyznane!

W dniu 3 października 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1400/17 przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.
Do tegorocznej edycji Konkursu zostało zgłoszonych 57 prac, z których nagrodzone zostały: 1 rozprawa habilitacyjna, 3 rozprawy doktorskie oraz 5 prac magisterskich.

Lp.

Imię i nazwisko laureata

Podmiot zgłaszający

Tytuł pracy

Rodzaj pracy

Wysokość nagrody

1

Ewa Bloom Kwiatkowska

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Autoreferat. Analiza drogi twórczej na podstawie prac malarskich i wideo: OBRAZ WOBEC PRZEMOCY

rozprawa habilitacyjna

11 000,00 zł

2

Dariusz Mikołajczyk

Uniwersytet Łódzki

Sprawność terytorialnego systemu zarządzania kryzysowego

rozprawa doktorska

6 000,00 zł

3

Justyna Chałubińska-Fendler

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Analiza tekstur obrazu tomografii komputerowej oraz profil immunologiczny w monitorowaniu powikłań radioterapii u chorych napromienianych z powodu raka płuca

rozprawa doktorska

6 000,00 zł

4

Joanna Borowczyk

Politechnika Łódzka

Projektowanie architektoniczne obiektów szpitalnych o znaczeniu ponadlokalnym w Łodzi w latach 1945-1989

rozprawa doktorska

6 000,00 zł

5

Emil Sowiński

Uniwersytet Łódzki

Pokolenie WFO

praca magisterska

3 000,00 zł

6

Marta Klosse

Politechnika Łódzka

Koncepcja przekształceń urbanistycznych rejonu Politechniki Łódzkiej w oparciu o ideę uniwersytetu III generacji

praca magisterska

3 000,00 zł

7

Kamila Sawczuk

Uniwersytet Łódzki

Program "Młodzi w Łodzi" a oczekiwania i preferencje łódzkich studentów

praca magisterska

3 000,00 zł

8

Anna Wójcikowska

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Aktualność awangardy. Tendencje modernistyczne w twórczości Marcina Stańczyka i Artura Zagajewskiego

praca magisterska

3 000,00 zł

9

Martyna Aleksandrowicz

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Część I. Adaptacja obiektów zabytkowych na hotele.Część II. Adaptacja XIX-wiecznego spichlerza w Rychłocicach na obiekt hotelowy.

praca magisterska

3 000,00 zł

 

Najwięcej prac, bo aż 27 wpłynęło z Uniwersytetu Łódzkiego, następnie 16 z Politechniki Łódzkiej, 7 z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 4 z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i po jednej pracy z: Akademii Muzycznej w Łodzi, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Obszary tematyczne zgłaszanych prac w większości dotyczyły obszaru nauk humanistycznych i społecznych (22), a następnie obszaru nauk: technicznych (21), o zdrowiu i medycznych (6), przyrodniczych i ścisłych (5) oraz sztuki (3).
Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pani dr Anny Zarychty z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi dokonała oceny prac spośród: 3 rozpraw habilitacyjnych, 15 rozpraw doktorskich, 23 prac magisterskich i 16 prac dyplomowych.
Prace nagrodzone w ramach XVIII edycji Konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim promują region, a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Zachęcamy do zapoznania się z opisami nagrodzonych prac, przygotowanymi przez tegorocznych laureatów Konkursu. Oryginały prac zostały przekazane do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, gdzie osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z nagrodzonymi pracami.
Zachęcamy również do kontaktu z autorami nagrodzonych prac i wykorzystania potencjału naukowego oraz innowacyjnego laureatów XVIII edycji Konkursu.

Zamieszczone poniżej materiały objęte są prawem autorskim.

Pobierz opis nagrodzonej pracy:
Ewa Bloom Kwiatkowska„Autoreferat. Analiza drogi twórczej na podstawie prac malarskich i wideo: OBRAZ WOBEC PRZEMOCY”
Dariusz Mikołajczyk„Sprawność terytorialnego systemu zarządzania kryzysowego”
Justyna Chałubińska- Fendler- „Analiza tekstur obrazu tomografii komputerowej oraz profil immunologiczny w monitorowaniu powikłań radioterapii u chorych napromienianych z powodu raka płuca”
Joanna Borowczyk- „Projektowanie architektoniczne obiektów szpitalnych o znaczeniu ponadlokalnym w Łodzi w latach 1945-1989”
Emil Sowiński„Pokolenie WFO "
Marta Klosse„Koncepcja przekształceń urbanistycznych rejonu Politechniki Łódzkiej w oparciu o ideę uniwersytetu III generacji "
Kamila Sawczuk„Program "Młodzi w Łodzi" a oczekiwania i preferencje łódzkich studentów”
Anna Wójcikowska„Aktualność awangardy. Tendencje modernistyczne w twórczości Marcina Stańczyka i Artura Zagajewskiego”
Martyna Aleksandrowicz„Część I. Adaptacja obiektów zabytkowych na hotele. Część II. Adaptacja XIX-wiecznego spichlerza w Rychłocicach na obiekt hotelowy.”
 


XVIII edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim – ogłoszenie o naborze wniosków w 2017 roku

27 marca 2017 roku rozpocznie się nabór wniosków w Konkursie o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.
W konkursie uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace obronione w 2016 roku, dotychczas nienagrodzone w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.

Nagrody przyznawane będą za rozprawy i prace w następujących obszarach:

1)    nauk humanistycznych i społecznych;
2)    nauk przyrodniczych i ścisłych;
3)    nauk technicznych;
4)    nauk o zdrowiu i medycznych;
5)    sztuki.

Nagrody przyznawane są za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim, promujące region bądź też wykazujące użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.

Termin i miejsce składania prac
Wnioski wypełnione komputerowo wraz z pracami należy złożyć w terminie od 27 marca 2017 r. do 27 kwietnia 2017 r. w:

Departamencie Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, pok. 1302

lub w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, parter albo przesłać pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Konsultacje i kontakt
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Konkurs na najlepsze prace oraz Biuletyn Informacji Publicznej lub www.intelektualne.lodzkie.pl, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Wręczenie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego !

W dniu 16 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród Marszałka Województwa Łódzkiego w XVII edycji Konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości: Witold Stępień - Marszałek Województwa Łódzkiego, Elżbieta Królikowska-Kińska - Doradca Marszałka Województwa Łódzkiego, prof. dr hab. n med. Henryk Chmielewski - były Rektor Wojskowej Akademii Medycznej, prof. dr hab. Tomasz Cieślak - Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński - Prorektor ds. Nauki Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. Mariusz Włodarczyk - Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Akademii  Sztuk Pięknych w Łodzi, prof. dr hab. inż. Adam Pelikant - Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych, doktoranckich i promocji Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Piotr Paneth – reprezentujący Politechnikę Łódzką członek Komisji Konkursowej oraz dr hab. Przemysław Tomaszewski - członek Komisji Konkursowej reprezentujący Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi.

Przybyłych gości oraz laureatów nagród Marszałka Województwa Łódzkiego przywitała Pani Mariola Mirecka -Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji. Podsumowania tegorocznej edycji konkursu w imieniu Przewodniczącego komisji konkursowej prof. dr hab. Antoniego Różalskiego dokonał prof. dr hab. Tomasz Cieślak - Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego, który podkreślił wagę nagród i znaczenie nagrodzonych prac dla regionu łódzkiego.

Marszałek Witold Stępień przypomniał, iż nagrody w konkursie przyznano już po raz siedemnasty a łączna ich kwota to ponad 612 tys. zł. Przez ten okres najwięcej wyróżnionych w konkursie prac pochodziło z Uniwersytetu Łódzkiego – 57, Politechniki Łódzkiej – 29, Uniwersytetu Medycznego – 16 oraz Akademii Sztuk Pięknych – 9 prac. Wręczając listy gratulacyjne Pan Marszałek wyraził ogromne uznanie dla laureatów, którzy tak wspaniale reprezentują Województwo Łódzkie w kraju i za granicą.

Laureatami tegorocznej XVII edycji konkursu są:

Nagroda w kategorii rozpraw habilitacyjnych:

dr hab. Anna Janiszewska - Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce – ujęcie geograficzne”

Nagrody w kategorii rozpraw doktorskich:

1.    dr n. med. Paulina Klimkiewicz– Katedra Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Zastosowanie metod kinezyterapii klasycznej, neurorozwojowej Bobath i proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania w neurorehabilitacji pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu”

2.    dr Dorota Salska- Katedra Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za pracę:
„Kształty Ochronne. Kolekcja bielizny formująca nowe kształty sylwetki dla kobiet po mastektomii piersi”

Nagrody w kategorii prac magisterskich i dyplomowych:

1.    mgr Anna Palczewska– Katedra Logistyki Uniwersytetu Łódzkiego za pracę magisterską:
„Wpływ drogi S-8 w regionie Łódzkim na przyciąganie inwestycji"

2.    mgr Mariola Alwingier– Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę magisterską:
„Zarządzanie jakością jako strategia budowania pozycji rynkowej podmiotu leczniczego na przykładzie wybranego niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej"

3.    Łukasz Górski– Katedra Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę dyplomową:
„Wpływ organizacji Wystawy Światowej na gospodarkę lokalną: studium przypadku potencjalnej organizacji EXPO 2022/2023 w Łodzi”

4.    Sonia Jach– Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej za pracę dyplomową:
„Projektowanie poziomu gry komputerowej jako narzędzie prezentacji i interpretacji dziedzictwa Łodzi”

 

 


Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XVII edycji konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe przyznane!

W dniu 12 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 807/16 przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.
Do Konkursu uczelnie zgłosiły 60 prac, w tym nagrodzone zostały: 1 rozprawa habilitacyjna, 2 rozprawy doktorskie, 2 prace magisterskie oraz 2 prace dyplomowe.

Lp.

Imię i nazwisko laureata

Podmiot zgłaszający

Tytuł pracy

Rodzaj pracy

Wysokość nagrody

1

Anna Janiszewska

Uniwersytet Łódzki

Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce - ujęcie geograficzne

rozprawa habilitacyjna

16 000,00 zł

2

Paulina Klimkiewicz

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zastosowanie metod kinezyterapii klasycznej, neurorozwojowej Bobath i proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania w neurorehabilitacji pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu

rozprawa doktorska

8 000,00 zł

3

Dorota Salska

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

"Kształty ochronne" Kolekcja bielizny formująca nowe kształty sylwetki dla kobiet po mastektomii piersi

rozprawa doktorska

8 000,00 zł

4

Anna Palczewska

Uniwersytet Łódzki

Wpływ drogi S-8 w regionie Łódzkim na przyciąganie inwestycji

praca magisterska

4 000,00 zł

5

Mariola Alwingier

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zarządzanie jakością jako strategia budowania pozycji rynkowej podmiotu leczniczego na przykładzie wybranego niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej

praca magisterska

4 000,00 zł

6

Łukasz Górski

Uniwersytet Łódzki

Wpływ organizacji Wystawy Światowej na gospodarkę lokalną: studium przypadku potencjalnej organizacji EXPO 2022/2023 w Łodzi

praca dyplomowa

2 000,00 zł

7

Sonia Jach

Politechnika Łódzka

Projektowanie poziomu gry komputerowej jako narzędzie prezentacji i interpretacji dziedzictwa Łodzi

praca dyplomowa

2 000,00 zł

 

Najwięcej prac, bo aż 32 wpłynęło z Uniwersytetu Łódzkiego, następnie 12 z Politechniki Łódzkiej, 6 z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 3 z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, 2 z Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i po jednej z: Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi.
Obszary tematyczne zgłaszanych prac w większości dotyczyły obszaru nauk humanistycznych i społecznych (19), a następnie obszaru nauk: przyrodniczych i ścisłych (16), technicznych (12), o zdrowiu i medycznych (7) oraz sztuki (6).
Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pana prof. dr hab. Antoniego Różalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego dokonała oceny prac wśród: 4 rozpraw habilitacyjnych, 13 rozpraw doktorskich, 25 prac magisterskich i 16 prac dyplomowych.
Prace nagrodzone w ramach XVII edycji Konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim promują region, a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Zachęcamy do zapoznania się z opisami nagrodzonych prac, przygotowanymi przez tegorocznych laureatów Konkursu. Oryginały prac zostały przekazane do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, gdzie osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z nagrodzonymi pracami.
Zachęcamy również do kontaktu z autorami nagrodzonych prac i wykorzystania potencjału naukowego oraz innowacyjnego laureatów XVII edycji Konkursu.

Zamieszczone poniżej materiały objęte są prawem autorskim.

Pobierz opis nagrodzonej pracy:
Anna Janiszewska - Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce – ujęcie geograficzne
Paulina Klimkiewicz Zastosowanie metod kinezyterapii klasycznej, neurorozwojowej Bobath i proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania w neurorehabilitacji pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu
Dorota Salska - Kształty Ochronne. Kolekcja bielizny formująca nowe kształty sylwetki dla kobiet po mastektomii piersi
Sonia JachProjektowanie poziomu gry komputerowej jako narzędzie prezentacji i interpretacji dziedzictwa Łodzi
Łukasz Górski Wpływ organizacji Wystawy Światowej na gospodarkę lokalną: studium przypadku potencjalnej organizacji EXPO 2022/2023 w Łodzi
Anna Palczewska Wpływ drogi S-8 w regionie Łódzkim na przyciąganie inwestycji
 


XVII edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim - ogłoszenie o naborze wniosków

29 marca 2016 roku rozpocznie się nabór wniosków w Konkursie o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim. W konkursie uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace obronione w 2015 roku, dotychczas nienagradzane w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.

Nagrody przyznawane będą za rozprawy i prace w następujących obszarach:
1)    nauk humanistycznych i społecznych;
2)    nauk przyrodniczych i ścisłych;
3)    nauk technicznych;
4)    nauk o zdrowiu i medycznych;
5)    sztuki.

Nagrody przyznawane są za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim, promujące region bądź też wykazujące użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.

Termin i miejsce składania prac:
Wnioski wypełnione komputerowo wraz z pracami należy złożyć w terminie od 29 marca 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r. w:
Departamencie Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, pok. 1302

lub w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, parter albo przesłać pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Konsultacje i kontakt
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Konkurs na najlepsze prace oraz Biuletyn Informacji Publicznej lub www.intelektualne.lodzkie.pl, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Autorzy najlepszych prac związanych z województwem łódzkim nagrodzeni !

W dniu 23 października 2015 r. w Łódzkim Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia nagród Marszałka Województwa Łódzkiego w XVI edycji Konkursu na najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości: Poseł na Sejm RP – Elżbieta Królikowska - Kińska, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Joanna Skrzydlewska, Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego - Anna Rabiega, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Łódzkiego – prof. dr hab. Antoni Różalski, Prorektor ds. Nauki Politechniki Łódzkiej – prof. dr hab. inż. Piotr Paneth oraz Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi – prof. dr hab. Janusz Maria Tylman.

Przybyłych gości oraz laureatów nagród Marszałka Województwa Łódzkiego przywitała Pani Mariola Mirecka -Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji. Podsumowania tegorocznej edycji konkursu dokonał Przewodniczący komisji konkursowej prof. dr hab. Antoni Różalski  - Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Łódzkiego, który podkreślił wagę nagród i znaczenie nagrodzonych prac dla regionu łódzkiego.

Nagrody w imieniu Marszałka laureatom oraz promotorom nagrodzonych prac wręczyła Pani Poseł Elżbieta Królikowska-Kińska oraz Pani Joanna Skrzydlewska, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, która przypomniała, iż nagrody w konkursie przyznano już po raz szesnasty a łączna ich kwota to ponad 568 tys. zł. Przez ten okres najwięcej wyróżnionych w konkursie prac pochodziło z Uniwersytetu Łódzkiego – 54, Politechniki Łódzkiej – 28, Uniwersytetu Medycznego – 14 oraz Akademii Sztuk Pięknych – 8 prac.

Laureatami tegorocznej XVI edycji konkursu są:

Nagroda w kategorii rozpraw habilitacyjnych:
1.     dr hab. Lidia Groeger- Katedra Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego”

Nagrody w kategorii rozpraw doktorskich:
1.    dr n med. Agnieszka Głowacka– Katedra Nauk Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Częstość występowania niektórych składników zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży w mieście średniej i małej wielkości województwa łódzkiego”

2.    dr inż. Sylwester Pawęta-  Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Techniczno-ekonomiczne modele wdrażania procesu efektywnego nawęglania próżniowego PreNitLPC”

3.    dr Anna Staszewska– Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych na przykładzie klinicznego szpitala w Łodzi"

Nagrody w kategorii prac magisterskich i dyplomowych:
1.    mgr Filip Gabriel Pudło– Katedra Fotografii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi za pracę magisterską:
„Sztuka generatywna w twórczości Wojciecha Bruszewskiego"

2.    Patrycja Dyba– Katedra Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za pracę dyplomową:
„Projekt adaptacji parowozowni w Skierniewicach na Centrum Sztuki Eksperymentalnej"

3.    Konrad Banaś– Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r. Uniwersytetu Łódzkiego za pracę dyplomową:
"Działalność przesiedleńczo-opiekuńcza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Oddział Zduńska Wola 1945-1950 "

Uroczystość uwieńczona została koncertem w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi. Uczniowie Szkoły mają na swoim koncie wiele sukcesów, są laureatami konkursów muzycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym a także stypendystami Marszałka Województwa Łódzkiego.

Zachęcamy do zapoznania się z opisami nagrodzonych prac, przygotowanymi przez tegorocznych laureatów Konkursu. Oryginały prac zostały przekazane do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, gdzie osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z nagrodzonymi pracami.

Zachęcamy również do kontaktu z autorami nagrodzonych prac i wykorzystania potencjału naukowego oraz innowacyjnego laureatów XVI edycji Konkursu.

Zamieszczone poniżej materiały objęte są prawem autorskim.

Pobierz opis nagrodzonej pracy:

Lidia Groeger- Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego
Agnieszka Głowacka- Częstość występowania niektórych składników zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży w mieście średniej i małej wielkości województwa łódzkiego
Sylwester Pawęta- Techniczno- ekonomiczne modele wdrażania procesu efektywnego nawęglania próżniowego PreNitLPC
Anna Staszewska- Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych na przykładzie klinicznego szpitala w Łodzi
Filip Gabriel Pudło- Sztuka generatywna w twórczości Wojciecha Bruszewskiego
Patrycja Dyba- Projekt adaptacji parowozowni w Skierniewicach na Centrum Sztuki Eksperymentalnej
Konrad Banaś- Działalność przesiedleńczo- opiekuńcza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Oddział Zduńska Wola 1945-1950

 

 


Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XVI edycji konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe przyznane!

W dniu 30 września 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1088/15 przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.

Do Konkursu uczelnie zgłosiły 65 prac, z czego nagrodzone zostały: 1 rozprawa habilitacyjna, 3 rozprawy doktorskie, 1 praca magisterska oraz 2 prace dyplomowe.

Lp.

Imię i nazwisko laureata

Podmiot zgłaszający

Tytuł pracy

Rodzaj pracy

Wysokość nagrody

1

Lidia Groeger

Uniwersytet Łódzki

Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego

rozprawa habilitacyjna

15 000,00 zł

2

Agnieszka Głowacka

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Częstość występowania niektórych składników zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży w mieście średniej i małej wielkości województwa łódzkiego

rozprawa doktorska

7 000,00 zł

3

Sylwester Pawęta

Politechnika Łódzka

Techniczno- ekonomiczne modele wdrażania procesu efektywnego nawęglania próżniowego PreNitLPC

rozprawa doktorska

7 000,00 zł

4

Anna Staszewska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych na przykładzie klinicznego szpitala w Łodzi

rozprawa doktorska

7 000,00 zł

5

Filip Gabriel Pudło

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

Sztuka generatywna w twórczości Wojciecha Bruszewskiego

praca magisterska

4 000,00 zł

6

Patrycja Dyba

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Projekt adaptacji parowozowni w Skierniewicach na Centrum Sztuki Eksperymentalnej

praca dyplomowa

2 000,00 zł

7

Konrad Banaś

Uniwersytet Łódzki

Działalność przesiedleńczo- opiekuńcza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Oddział Zduńska Wola 1945-1950

praca dyplomowa

2 000,00 zł

 

Najwięcej prac, bo aż 36 wpłynęło z Uniwersytetu Łódzkiego, następnie 18 z Politechniki Łódzkiej, 5 z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2 z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i po jednej z: Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Obszary tematyczne zgłaszanych prac w większości dotyczyły obszaru nauk humanistycznych i społecznych (23), a następnie obszaru nauk: przyrodniczych i ścisłych (19), technicznych (13), o zdrowiu i medycznych (7) oraz sztuki (3).

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pana prof. dr hab. Antoniego Różalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego dokonała oceny prac wśród: 6 rozpraw habilitacyjnych, 24 rozpraw doktorskich, 27 magisterskich i 8 dyplomowych.

Prace nagrodzone w ramach XVI edycji Konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim promują region, a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!


XVI edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim

W tegorocznym konkursie uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace obronione w 2014 roku, dotychczas nienagradzalne w formie nagrody pieniężnej, w następujących obszarach:
1)     nauk humanistycznych i społecznych;
2)     nauk przyrodniczych i ścisłych;
3)     nauk technicznych;
4)     nauk o zdrowiu i medycznych;
5)     sztuki.
Nagrody przyznawane są za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim, promujące region bądź też wykazujące użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.

Termin i miejsce składania prac
Wnioski wraz z pracami należy złożyć w terminie do 31 maja 2015 roku w:
Departamencie Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, pok. 1302

lub w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, parter.

Konsultacje i kontakt
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Konkurs na najlepsze prace oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają:
Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W dniu 27 października 2014 r. w Muzeum Pałacu Herbsta przy ul. Przędzalnianej 72 odbyła się uroczystość wręczenia nagród Marszałka Województwa Łódzkiego w XV edycji Konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim oraz statuetek dla przedsiębiorców, którzy najefektywniej wykorzystują potencjał łódzkich naukowców.
Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości: Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień, Członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego – Marcin Bugajski oraz Dariusz Klimczak, Przewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego-Anna Rabiega, Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego – Bożena Ziemniewicz,Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Łódzkiego – prof. dr hab. Antoni Różalski, Prorektor ds. Nauki Politechniki Łódzkiej – prof. dr hab. inż. Piotr Paneth, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – prof. dr hab. n med. Lucyna Woźniak,  Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – prof. dr hab. Mariusz Włodarczyk.
Przybyłych gości oraz laureatów nagród i statuetek Marszałka Województwa Łódzkiego przywitała Pani Mariola Mirecka -Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji. Podsumowania tegorocznej edycji konkursu dokonał Przewodniczący komisji konkursowej prof. dr hab. Antoni Różalski  - Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Łódzkiego, który podkreślił wagę nagród i znaczenie nagrodzonych prac dla regionu łódzkiego.
Marszałek Witold Stępień przypomniał, iż nagrody w konkursie przyznano już po raz piętnasty a łączna ich kwota to ponad 524 tys. zł. Przez ten okres najwięcej wyróżnionych w konkursie prac pochodziło z Uniwersytetu Łódzkiego – 52, Politechniki Łódzkiej – 27, Uniwersytetu Medycznego – 12 oraz Akademii Sztuk Pięknych – 7 prac. Pan Marszałek wyraził także satysfakcję z możliwości przyznania po raz pierwszy statuetek dla przedsiębiorców, którzy najefektywniej wykorzystują potencjał łódzkich naukowców, w tym laureatów stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.
Kolejną, lecz niezmiernie istotną częścią uroczystości było wręczenie listów gratulacyjnych dla laureatów Konkursu oraz statuetek dla Przedsiębiorców. Wręczenia listów gratulacyjnych dla laureatów i promotorów nagrodzonych prac oraz statuetek dokonali Członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego Marcin Bugajski oraz Dariusz Klimczak, którzy wyrazili ogromne uznanie dla laureatów, którzy tak wspaniale reprezentują Województwo Łódzkie w kraju i za granicą.
 
Laureatami tegorocznej XV edycji konkursu są:
Nagroda w kategorii rozpraw habilitacyjnych:
dr hab. n med. Tomasz Rechciński  za pracę:
„Kliniczne znaczenie polimorfizmów genów prozapalnej interleukiny 1 beta i naturalnego antagonisty jej receptora u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych - badanie mieszkańców województwa łódzkiego”.
Nagrody w kategorii rozpraw doktorskich:
1.    dr inż. arch Adriana Barbara Cieślak- Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Funkcja uzdrowiskowa i krajobraz kulturowy, jako katalizatory rozwoju małego miasta (Studium miejscowości regionu łódzkiego - Uniejowa i Poddębic)”.
2.    dr inż. arch Rafał Szrajber– Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Wirtualna rekonstrukcja jako narzędzie w procesie przywracania utraconego dziedzictwa na przykładzie wybranych zabytków Łodzi i jej regionu”.
3.    dr Tomasz Figlus– Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni za pracę:
„Morfogeneza wsi na obszarze Polski Środkowej”.
Nagrody w kategorii prac magisterskich i dyplomowych:
1.    mgr Aleksandra Jaskulska– Instytut Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego - za pracę:
„Wpływ cyjanofagów na dynamikę występowania sinic produkujących mikrocystyny”.
2.    mgr inż. Ewelina Katarzyna Pabjańczyk- Wlazło– International Faculty of Engineering Politechniki Łódzkiej –za pracę:
"The process of commercialization of knowledge in the biotech sector in Poland" 
3.    Sabina Świątkowska– Katedra Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi – za pracę:
„Adaptacja piwnic na kawiarnię z galerią w kamienicy przy ul. Pogonowskiego 23 w Łodzi”.
 
Przyznane statuetki:
 
Dalkia Łódź SA, ul. Andrzejewskiej 5, 90-975 Łódź
Firma współpracowała przy realizacji projektu naukowo - badawczego laureata stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców p. Szymona Szufy z Politechniki Łódzkiej, który w 2013 r. otrzymał stypendium naukowe na realizację projektu naukowo-badawczego pt: „Toryfikacja biomasy”.
Statuetkę odebrał Pan Prezes Zarządu – Andrzej Szymanek.
 
KIKGEL, ul. Skłodowskiej 7, 97-225 Ujazd
Firma wspierała projekt naukowo- badawczy laureata stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców – p. Justynę Komasę, która w 2013 r. otrzymała stypendium naukowe na realizację projektu naukowo-badawczego pt: „Termoczułe rusztowania do hodowli komórek skóry przeznaczone do leczenia przewlekłych ran i oparzeń”.
Statuetka została odebrana przez Pana Mirosława Kika – właściciela firmy.
 
Vi Technology FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K., ul. Partyzancka 78/92, 95-200 Pabianice
Firma objęła opieką projekt naukowo- badawczy laureata stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców p. Katarzyny Znajdek z Politechniki Łódzkiej, która w 2014 r. otrzymała stypendium naukowe na realizację projektu naukowo-badawczego pt: „Innowacyjny solarny system hybrydowy”.
Statuetkę odebrał Pan Prezes Michał Post.
 
PPHU damaz, al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź
Firma była zaangażowana w realizację projektu naukowo- badawczego laureata stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców p. Aleksandry Sowińskiejz Politechniki Łódzkiej, która w 2014 r. otrzymała stypendium naukowe na realizację projektu naukowo-badawczego pt: „Architektura przestrzenna ubiorów dzianych w aspekcie właściwości użytkowych wyrobu”.
Statuetka została przekazana Pani Celinie Borkowskiej - Dyrektorowi ds. marketingu i promocji firmy PPHU DAMAZ.
 
Wyróżniony został także Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny – Dyplom odebrał Pan Bogdan Wasilewski – Prezes Zarządu.
 
Na zakończenie uroczystości zgromadzeni goście wysłuchali koncertu w wykonaniu Chóru „Cantus” Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu.  


 

W dniu 23 września 2014 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1159/14 przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim. Do Konkursu uczelnie zgłosiły 51 prac, z czego nagrodzone zostały: 1 rozprawa habilitacyjna, 3 rozprawy doktorskie, 2 prace magisterskie i 1 praca dyplomowa.
Najwięcej prac, bo aż 26 wpłynęło z Uniwersytetu Łódzkiego, następnie 10 z Politechniki Łódzkiej, 10 z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 3 z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i po jednej z: Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Obszary tematyczne zgłaszanych prac w większości dotyczyły obszaru nauk humanistycznych i społecznych (20), a następnie obszaru nauk: przyrodniczych i ścisłych (14), o zdrowiu i medycznych (10), technicznych (4) oraz sztuki (3). Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pana prof. dr hab. Antoniego Różalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego dokonała oceny prac wśród: 3 rozpraw habilitacyjnych, 23 rozpraw doktorskich, 14 magisterskich i 7 dyplomowych. Prace nagrodzone w ramach XV edycji Konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim promują region,
a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.

Laureatami tegorocznej XV edycji konkursu są:
Nagroda w kategorii rozpraw habilitacyjnych:
dr hab. n med. Tomasz Rechciński  za pracę:
„Kliniczne znaczenie polimorfizmów genów prozapalnej interleukiny 1 beta i naturalnego antagonisty jej receptora u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych - badanie mieszkańców województwa łódzkiego”.
Nagrody w kategorii rozpraw doktorskich:
1.    dr inż. arch Adriana Barbara Cieślak- Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Funkcja uzdrowiskowa i krajobraz kulturowy, jako katalizatory rozwoju małego miasta (Studium miejscowości regionu łódzkiego - Uniejowa i Poddębic)”.
2.    dr inż. arch Rafał Szrajber– Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Wirtualna rekonstrukcja jako narzędzie w procesie przywracania utraconego dziedzictwa na przykładzie wybranych zabytków Łodzi i jej regionu”.
3.    dr Tomasz Figlus– Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni za pracę:
„Morfogeneza wsi na obszarze Polski Środkowej”.
Nagrody w kategorii prac magisterskich i dyplomowych:
1.    mgr Aleksandra Jaskulska– Instytut Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego - za pracę:
„Wpływ cyjanofagów na dynamikę występowania sinic produkujących mikrocystyny”.
2.    mgr inż. Ewelina Katarzyna Pabjańczyk- Wlazło– International Faculty of Engineering Politechniki Łódzkiej –za pracę:
"The process of commercialization of knowledge in the biotech sector in Poland" 
3.    Sabina Świątkowska– Katedra Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi – za pracę:
„Adaptacja piwnic na kawiarnię z galerią w kamienicy przy ul. Pogonowskiego 23 w Łodzi”.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!


XV edycja Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim

W tegorocznym konkursie uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace w następujących obszarach:
1)    nauk humanistycznych i społecznych;
2)    nauk przyrodniczych i ścisłych;
3)    nauk technicznych;
4)    nauk o zdrowiu i medycznych;
5)    sztuki.
Nagrody przyznawane są za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim, promujące region bądź też wykazujące użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.  
Przedmiotem oceny są prace obronione w 2013 roku, dotychczas nienagradzalne w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.

Termin i miejsce składania prac
Wnioski wraz z pracami należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2014 roku w:
Departamencie Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, pok. 1302
lubw Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, parter.
 
Konsultacje i kontakt
W trakcie naboru wniosków będzie możliwość konsultacji i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków z pracownikami Departamentu Kultury i Edukacji.
Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają: 

  • Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-30 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja - Nagrody oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz
z wnioskiem.
 


Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informujemy, iż:
1)     Administratorem Pani/Pana danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.
2)      Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 42 663 33 06, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury wyboru laureatów Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze prace habilitacyjne, rozprawy doktorskie oraz prace dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z art. 11 ust. 2 pkt 4, 6, 8 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5)      Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6)      Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres trwania edycji Konkursu a następnie klasyfikowane i przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7)      Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).
8)      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
9)      Podanie danych osobowych jest wymogiem przeprowadzenia procedury konkursowej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie wniosku w procedurze konkursowej.
10)    Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Powrót na górę


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com