Konkurs na najlepsze prace

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs o przyznanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim w 2020 roku

29 czerwca 2020 roku rozpocznie się nabór wniosków w Konkursie o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.
Nabór wniosków trwać będzie do 28 sierpnia 2020 r.

Komplet dokumentów, stanowiących zgłoszenie do Konkursu należy złożyć:
·         w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter), lub
·         przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawarte są w Ogłoszeniu o konkursie.

Do pobrania:
·         Ogłoszenie o konkursie 2020
·         Regulamin Konkursu 2020
·         Załącznik nr 1 – wniosek o przyznanie nagrody (kandydata do nagrody zgłasza rektor lub prorektor uczelni, dyrektor lub wicedyrektor instytutu PAN, instytutu badawczego lub instytutu międzynarodowego)
·         Załącznik nr 2 – wniosek o przyznanie nagrody (z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje samodzielnie autor rozprawy lub pracy)
·         Załącznik nr 3 – karta oceny formalnej wniosków
·         Załącznik nr 4 – deklaracja poufności i bezstronności
·         Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

 


Autorzy najlepszych prac związanych z województwem łódzkim w 2019 roku nagrodzeni !

W dniu 7 listopada 2019 r. w Sali Kameralnej Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia nagród Marszałka Województwa Łódzkiego w XX edycji Konkursu na najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim. W uroczystości wzięli udział m.in. Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Robert Baryła oraz Przewodniczący Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego – Dariusz Rogut.

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości: prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska – Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. dr hab. Beata Zawadzka – Kłos – Prorektor ds. Studenckich i Artystycznych Akademii Muzycznej w Łodzi, prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński – Prorektor ds. Nauki Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. Mariusz Włodarczyk – Dziekan Wydziału Sztuk Projektowych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, prof. dr hab. n. farm. Paweł Szymański – Prodziekan ds. Kierunku Farmacja, Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. dr hab. Alicja Panek-Piętkowska – Pełnomocnik Dziekana ds. Rozwoju Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Piotr Bierczyński – Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Przybyłych gości oraz laureatów nagród przywitała Pani Halina Cyrulska – Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Podsumowania tegorocznej edycji konkursu dokonał Przewodniczący komisji konkursowej Pan Dariusz Rogut - Przewodniczący Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało aż 58 prac - prace zgłosiło siedem uczelni wyższych, w tym jedna uczelnia spoza województwa łódzkiego oraz jeden instytut badawczy. W XX edycji konkursu nagrodzono 10 prac z Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Akademii Muzycznej w Łodzi. Łączna pula nagród wyniosła w tym roku 50 tys. zł.

To ważna nagroda, bo celem Samorządu Województwa Łódzkiego jest tworzenie optymalnych warunków rozwoju dla najzdolniejszych naukowców, by zatrzymać ich w regionie – powiedział Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Robert Baryła.

Uroczystość swoimi występami uświetnili studenci 4-go roku Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi: Sylwia Gajdemska i Dominik Mironiuk. Opracowanie i przygotowanie wokalno-artystyczne występu: prof. dr hab. Alicja Panek-Piętkowska.

Uwieńczeniem spotkania był koncert w wykonaniu zespołu ALDO DUO w składzie: Aleksander Stachowski (akordeon) i Dominik Domińczak (klarnet) – tegoroczny laureat nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego.

Laureatami tegorocznej XX edycji konkursu są:
Nagroda w kategorii prac habilitacyjnych oraz cykli powiązanych tematycznie publikacji/ artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego:
dr hab. Dominika Drzewiecka – Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Uniwersytetu Łódzkiego za cykl publikacji:
„Środowiska występowania bakterii z rodzaju Proteus i zróżnicowanie serologiczne tych pałeczek wśród chorych z regionu łódzkiego”
Pracę stanowi monotematyczny cykl 6 publikacji dotyczących warunkowo chorobotwórczych bakterii z rodzaju Proteus, które odpowiedzialne są zwłaszcza za schorzenia układu moczowego, w tym tworzenie kamieni moczowych. Przedmiotem badań były szczepy izolowane od chorych w łódzkich laboratoriach klinicznych. Należy podkreślić prekursorski charakter nagrodzonej pracy, gdyż tego typu badania nie były dotąd prowadzone ani w regionie łódzkim, ani w Polsce.

Nagrody w kategorii rozpraw doktorskich:
1.      dr inż. arch. Joanna Matuszewska – Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Pomiędzy malarstwem, rzeźbą i architekturą - twórczość Stefana Krygiera
Praca jest analizą działalności malarskiej, graficznej, rzeźbiarskiej, architektoniczno-urbanistycznej oraz dydaktycznej łódzkiego, powojennego artysty i architekta Stefana Krygiera (1923-1997). Rozprawa promuje osiągnięcia łódzkich twórców oraz łódzkiej sztuki awangardowej i architektury okresu powojennego, będąc użyteczną dla kulturalnego rozwoju regionu.

2.      dr inż. arch. Wojciech Pardała – Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Drewniana architektura letniskowa okolic Łodzi w okresie międzywojennym”
Celem pracy było zbadanie oryginalnej, podłódzkiej, drewnianej architektury letniskowej, powstałej na dużą skalę w okresie międzywojennym, wyróżniającej się na tle innych letnisk polskich. Nagrodzona praca może stanowić podstawę do opracowania założeń ochrony oraz rewitalizacji tych unikatowych obiektów.

3.      dr n. med. Paulina Gorzelak-Pabiś – Katedra Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Ocena funkcji immunologicznych i barierowych ludzkich komórek śródbłonka naczyniowego i mięśniówki gładkiej w patogenezie miażdżycy”
Opisane w nagrodzonej pracy wyniki badań rzucają nowe światło na patomechanizm powstawania blaszki miażdżycowej. Wprowadzenie nowych markerów diagnostycznych pozwoli na zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia choroby wieńcowej w województwie łódzkim oraz wczesną identyfikację osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia.

4.      dr n. med. Katarzyna Szwabe – Katedra Biologii i Mikrobiologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Zanieczyszczenia terenów rekreacyjnych Łodzi formami rozwojowymi pasożytów jelitowych”
W nagrodzonej pracy podjęto próbę oceny zanieczyszczenia terenów miejskich i rekreacyjnych Łodzi formami rozwojowymi pasożytów jelitowych. Badaniami objęto place zabaw, piaskownice, tereny rekreacyjne w publicznych parkach. Wyniki przeprowadzonych badań mogą przyczynić się do podwyższenia standardów zdrowia publicznego w Łodzi i województwie łódzkim.

Nagrody w kategorii prac dyplomowych:
1.      mgr Justyna Groblińska – Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego za pracę magisterską:
„Nieoficjalne nazewnictwo miejskie Łodzi"
Praca powstała w celu zbadania najnowszych nieoficjalnych urbanonimów Łodzi, tj. nazw miejskich Łodzi, funkcjonujących w potocznym języku łodzian. Praca jest wartościowym i unikatowym opracowaniem, które dokumentuje współczesne realia miasta i regionu. Autorka napisała pracę dzięki łodzianom i mieszkańcom całego województwa na co dzień żyjącym i pracującym w Łodzi.

2.      Roksana Bykowska – Katedra Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za pracę licencjacką:
„Przestrzeń bogata w informacje - projekt wnętrza hali głównej dworca Łódź Kaliska"
Tematem nagrodzonej pracy jest aranżacja wnętrza hali głównej dworca Łódź Kaliska, ze szczególnym uwzględnieniem informacji wizualnej. Projekt zawiera modyfikację przestrzeni w oparciu o istniejące już fundamenty i struktury budowlane. Aranżacja wnętrza hali dworca bazuje na odniesieniach do tożsamości miasta i nadaje mu cechy pozwalające na utożsamienie wnętrz z charakterem miasta.

3.      mgr inż. Monika Motylska – Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę magisterską:
„Studium historyczno-urbanistyczne Sulejowa”
Praca, na przykładzie Sulejowa, zwraca uwagę na poważny problem, jakim jest niedostateczna i niewłaściwa ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego. Nagrodzona praca prezentuje swego rodzaju receptę na dobrą przestrzeń, która może uchronić miasto przed całkowitą destrukcją przestrzenną oraz znacznie poprawić jakość życia mieszkańców.

4.      mgr Michał Wilk – Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę magisterską:
„Społeczno-ekonomiczne aspekty depopulacji miasta Łodzi”
Celem pracy jest zbadanie przyczyn oraz następstw, głównie w aspektach społeczno-ekonomicznych, procesu depopulacji miasta Łodzi. Praca może stać się przyczynkiem do rozwoju dalszych badań, jak również stanowić przykład zainteresowania problemem depopulacji wśród przedstawicieli młodego pokolenia.

5.      mgr sztuki Dominik Domińczak – Katedra Instrumentów Dętych Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi za pracę magisterską:
„Klarnet w polskiej muzyce ludowej na przykładzie folkloru łowickiego”
Nagrodzona praca jest pierwszą w historii próbą skompletowania wiedzy na temat występowania klarnetu w polskiej muzyce ludowej na przykładzie folkloru łowickiego. W pracy autor opiera się w dużej mierze na badaniach własnych. Praca ma duże znaczenie dla zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji muzycznej regionu łowickiego, będącego częścią naszej kultury narodowej.


Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XX edycji konkursu za najlepsze rozprawy i prace przyznane!

W dniu 8 października 2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1353/19 przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.
Do tegorocznej edycji Konkursu zostało zgłoszonych 58 prac, z których nagrodzone zostały: 1 praca habilitacyjna/cykl publikacji, 4 rozprawy doktorskie oraz 5 prac dyplomowych.

Lp.

Imię i nazwisko laureata

Podmiot zgłaszający

Tytuł pracy

Rodzaj pracy

Wysokość nagrody

1

Dominika Drzewiecka

Uniwersytet Łódzki

Środowiska występowania bakterii z rodzaju Proteusi zróżnicowanie serologiczne tych pałeczek wśród chorych z regionu łódzkiego

praca habilitacyjna/ cykl publikacji

11 000,00 zł

2

Joanna Matuszewska

Politechnika Łódzka

Pomiędzy malarstwem, rzeźbą i architekturą - twórczość Stefana Krygiera

rozprawa doktorska

6 000,00 zł

3

Wojciech Pardała

Politechnika Łódzka

Drewniana architektura letniskowa okolic Łodzi w okresie międzywojennym

rozprawa doktorska

6 000,00 zł

4

Paulina Gorzelak-Pabiś

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Ocena funkcji immunologicznych i barierowych ludzkich komórek śródbłonka naczyniowego i mięśniówki gładkiej w patogenezie miażdżycy

rozprawa doktorska

6 000,00 zł

5

Katarzyna Szwabe

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zanieczyszczenia terenów rekreacyjnych Łodzi formami rozwojowymi pasożytów jelitowych

rozprawa doktorska

6 000,00 zł

6

Justyna Groblińska

Uniwersytet Łódzki

Nieoficjalne nazewnictwo miejskie Łodzi

praca dyplomowa - magisterska

3 000,00 zł

7

Roksana Bykowska

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Przestrzeń bogata w informacje - projekt wnętrza hali głównej dworca Łódź Kaliska

praca dyplomowa - licencjacka

3 000,00 zł

8

Monika Motylska

Politechnika Łódzka

Studium historyczno-urbanistyczne Sulejowa

praca dyplomowa - magisterska

3 000,00 zł

9

Michał Wilk

Uniwersytet Łódzki

Społeczno-ekonomiczne aspekty depopulacji miasta Łodzi

praca dyplomowa - magisterska

3 000,00 zł

10

Dominik Domińczak

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Klarnet w polskiej muzyce ludowej na przykładzie folkloru łowickiego

praca dyplomowa - magisterska

3 000,00 zł

 

Najwięcej prac wpłynęło z Politechniki Łódzkiej – 20 prac, następnie 18 z Uniwersytetu Łódzkiego, 8 z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, 4 z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 3 z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, 3 z Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi i po jednej pracy z: Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Obszary tematyczne zgłaszanych prac w większości dotyczyły dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych (16), nauk społecznych (12), nauk medycznych i nauk o zdrowiu (11), sztuki (11) a następnie dziedziny nauk humanistycznych (6) oraz nauk ścisłych i przyrodniczych (2).
Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pana Dariusza Roguta – Przewodniczącego Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego dokonała oceny prac spośród: 3 prac habilitacyjnych/cykli publikacji, 18 rozpraw doktorskich i 37 prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich i licencjackich).
Prace nagrodzone w ramach XX edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim promują region, a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Opisy nagrodzonych prac:

Nagroda w kategorii prac habilitacyjnych oraz cykli powiązanych tematycznie publikacji/ artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego:

dr hab. Dominika Drzewiecka – Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Uniwersytetu Łódzkiego za cykl publikacji:
„Środowiska występowania bakterii z rodzaju Proteus i zróżnicowanie serologiczne tych pałeczek wśród chorych z regionu łódzkiego”
Pracę stanowi monotematyczny cykl 6 publikacji dotyczących warunkowo chorobotwórczych bakterii z rodzaju Proteus, które odpowiedzialne są zwłaszcza za schorzenia układu moczowego, w tym tworzenie kamieni moczowych. Przedmiotem badań były szczepy izolowane od chorych w łódzkich laboratoriach klinicznych. Wyniki badań wskazały na znaczne zróżnicowanie tych drobnoustrojów wśród chorych, w wyniku wykonanych badań wykryto i opisano aż pięć nowych typów szczepów bakterii. Rezultaty badań mogą być w przyszłości wykorzystane do tworzenia szczepionek odpornościowych, chroniących przed infekcjami tymi patogenami. Należy podkreślić prekursorski charakter prezentowanych badań, gdyż tego typu badania pałeczek z rodzaju Proteus nie były dotąd prowadzone ani w regionie łódzkim, ani w Polsce.

Nagrody w kategorii rozpraw doktorskich:

1.      dr inż. arch. Joanna Matuszewska – Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Pomiędzy malarstwem, rzeźbą i architekturą - twórczość Stefana Krygiera
Praca jest analizą działalności malarskiej, graficznej, rzeźbiarskiej, architektoniczno-urbanistycznej oraz dydaktycznej łódzkiego, powojennego artysty i architekta Stefana Krygiera (1923-1997). Nagrodzona monografia jest bezpośrednio związana z Łodzią, Stefan Krygier urodził się w Łodzi i był twórczo związany z tym miastem. Rozprawa promuje osiągnięcia łódzkich twórców oraz łódzkiej sztuki awangardowej i architektury okresu powojennego, będąc użyteczną dla kulturalnego rozwoju regionu.

2.      dr inż. arch. Wojciech Pardała – Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Drewniana architektura letniskowa okolic Łodzi w okresie międzywojennym”
Celem pracy było zbadanie oryginalnej, podłódzkiej, drewnianej architektury letniskowej, powstałej na dużą skalę w okresie międzywojennym, wyróżniającej się na tle innych letnisk polskich. Poza podłódzką Kolumną nie jest znany żaden inny tak spójny, zespół zachowanych dużych drewnianych modernistycznych budynków letniskowych ani w Polsce, ani w Europie. Nagrodzona praca może stanowić podstawę do opracowania założeń ochrony oraz rewitalizacji tych unikatowych obiektów, o co zabiegają społeczności lokalne i samorządy.

3.      dr n. med. Paulina Gorzelak-Pabiś – Katedra Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Ocena funkcji immunologicznych i barierowych ludzkich komórek śródbłonka naczyniowego i mięśniówki gładkiej w patogenezie miażdżycy”
W województwie łódzkim choroby układu krążenia stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów. Powstawanie blaszki miażdżycowej jest elementem sprawczym w ponad 98% przypadków choroby wieńcowej. Opisane w nagrodzonej pracy wyniki badań rzucają nowe światło na patomechanizm miażdżycy. Wprowadzenie nowych markerów diagnostycznych pozwoli na zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia choroby wieńcowej w województwie łódzkim oraz wczesną identyfikację osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia.

4.      dr n. med. Katarzyna Szwabe – Katedra Biologii i Mikrobiologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Zanieczyszczenia terenów rekreacyjnych Łodzi formami rozwojowymi pasożytów jelitowych”
W nagrodzonej pracy podjęto próbę oceny zanieczyszczenia terenów miejskich i rekreacyjnych Łodzi formami rozwojowymi pasożytów jelitowych. Badaniami objęto place zabaw, piaskownice, tereny wokół boisk zlokalizowane na łódzkich osiedlach, obiektach rekreacyjnych i w publicznych parkach. Praca potwierdza konieczność ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych, właściwego zabezpieczania terenów rekreacyjnych oraz edukacji społeczeństwa w zakresie prewencji chorób odzwierzęcych. Wyniki przeprowadzonych badań mogą przyczynić się do podwyższenia standardów zdrowia publicznego w Łodzi i województwie łódzkim.

Nagrody w kategorii prac dyplomowych:

1.      mgr Justyna Groblińska – Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego za pracę magisterską:
„Nieoficjalne nazewnictwo miejskie Łodzi"
Praca powstała w celu zbadania najnowszych nieoficjalnych urbanonimów Łodzi, tj. nazw miejskich Łodzi, funkcjonujących w potocznym języku trzech pokoleń łodzian. Praca jest wartościowym i unikatowym opracowaniem, które dokumentuje współczesne realia miasta i regionu. Autorka napisała pracę dzięki łodzianom i mieszkańcom całego województwa na co dzień żyjącym i pracującym w Łodzi. Nieoficjalne nazwy miejskie przechowują historię, są świadkami współczesnych zdarzeń, a także zwiastują nadchodzące zmiany, a taką wiedzę należy dokumentować i udostępniać społeczeństwu.

2.      Roksana Bykowska – Katedra Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za pracę licencjacką:
„Przestrzeń bogata w informacje - projekt wnętrza hali głównej dworca Łódź Kaliska"
Tematem nagrodzonej pracy jest aranżacja wnętrza hali głównej dworca Łódź Kaliska, ze szczególnym uwzględnieniem informacji wizualnej. Projekt zawiera modyfikację przestrzeni w oparciu o istniejące już fundamenty i struktury budowlane. Aranżacja wnętrza hali dworca bazuje na odniesieniach do tożsamości miasta i nadaje mu cechy pozwalające na utożsamienie wnętrz z charakterem miasta. Praca porusza kwestię rewitalizacji w kontekście budynku dworca jako wizytówki Łodzi i może posłużyć jako wstęp do przebudowy dworca Łódź Kaliska.

3.      mgr inż. Monika Motylska – Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę magisterską:
„Studium historyczno-urbanistyczne Sulejowa”
Praca, na przykładzie Sulejowa, zwraca uwagę na poważny problem, jakim jest niedostateczna i niewłaściwa ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego. Nagrodzona praca prezentuje swego rodzaju receptę na dobrą przestrzeń, która może uchronić miasto przed całkowitą destrukcją przestrzenną oraz znacznie poprawić jakość życia mieszkańców. Studium stanowi cenne źródło informacji i wskazówek dla władz samorządowych i może być wykorzystana jako jedno z narzędzi do świadomego sprawowania polityki przestrzennej w mieście.

4.      mgr Michał Wilk – Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę magisterską:
„Społeczno-ekonomiczne aspekty depopulacji miasta Łodzi”
Łódź jest od wielu lat jednym z najbardziej wyludniających się miast w Polsce, postępująca depopulacja stanowi dla miasta poważne wyzwanie i zagrożenie. Celem pracy jest zbadanie przyczyn oraz następstw, głównie w aspektach społeczno-ekonomicznych, procesu depopulacji miasta Łodzi. Praca może stać się przyczynkiem do rozwoju dalszych badań, jak również stanowić przykład zainteresowania problemem depopulacji wśród przedstawicieli młodego pokolenia.

5.      mgr sztuki Dominik Domińczak – Katedra Instrumentów Dętych Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi za pracę magisterską:
„Klarnet w polskiej muzyce ludowej na przykładzie folkloru łowickiego”
Nagrodzona praca jest pierwszą w historii próbą skompletowania i usystematyzowania wiedzy na temat występowania klarnetu w polskiej muzyce ludowej na przykładzie folkloru łowickiego. W pracy autor opiera się w dużej mierze na badaniach własnych, praca przybliża postaci zasłużone dla ludowej kultury muzycznej Ziemi Łowickiej. Praca ma duże znaczenie dla zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji muzycznej regionu łowickiego, będącego częścią naszej kultury narodowej.


XX edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim - ogłoszenie o naborze wniosków w 2019 roku

18 lutego 2019 roku rozpocznie się nabór wniosków w Konkursie o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków zawarte są w Ogłoszeniu o konkursie.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o konkursie 2019


Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XIX edycji konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe przyznane!

W dniu 26 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 924/18 przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.

Do tegorocznej edycji Konkursu zostało zgłoszonych 61 prac, z których nagrodzone zostały: 1 rozprawa habilitacyjna, 3 rozprawy doktorskie oraz 3 prace magisterskie.

Najwięcej prac, bo aż 30 wpłynęło z Uniwersytetu Łódzkiego, następnie 15 z Politechniki Łódzkiej, 7 z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, 2 z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2 z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i po jednej pracy z: Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Akademii Muzycznej w Łodzi, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Obszary tematyczne zgłaszanych prac w większości dotyczyły obszaru nauk humanistycznych i społecznych (29), a następnie obszaru nauk: technicznych (11), sztuki (9), przyrodniczych i ścisłych (8) oraz o zdrowiu i medycznych (4).

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pani dr Anny Marii Zarychty z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi dokonała oceny prac spośród: 1 rozprawy habilitacyjnej, 23 rozpraw doktorskich, 24 prac magisterskich i 12 prac dyplomowych.

Prace nagrodzone w ramach XIX edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim promują region, a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!


Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XVIII edycji konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe przyznane!

W dniu 3 października 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1400/17 przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.
Do tegorocznej edycji Konkursu zostało zgłoszonych 57 prac, z których nagrodzone zostały: 1 rozprawa habilitacyjna, 3 rozprawy doktorskie oraz 5 prac magisterskich.

Najwięcej prac, bo aż 27 wpłynęło z Uniwersytetu Łódzkiego, następnie 16 z Politechniki Łódzkiej, 7 z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 4 z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i po jednej pracy z: Akademii Muzycznej w Łodzi, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Obszary tematyczne zgłaszanych prac w większości dotyczyły obszaru nauk humanistycznych i społecznych (22), a następnie obszaru nauk: technicznych (21), o zdrowiu i medycznych (6), przyrodniczych i ścisłych (5) oraz sztuki (3).
Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pani dr Anny Zarychty z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi dokonała oceny prac spośród: 3 rozpraw habilitacyjnych, 15 rozpraw doktorskich, 23 prac magisterskich i 16 prac dyplomowych.
Prace nagrodzone w ramach XVIII edycji Konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim promują region, a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!


Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XVII edycji konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe przyznane!

W dniu 12 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 807/16 przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.
Do Konkursu uczelnie zgłosiły 60 prac, w tym nagrodzone zostały: 1 rozprawa habilitacyjna, 2 rozprawy doktorskie, 2 prace magisterskie oraz 2 prace dyplomowe.

Najwięcej prac, bo aż 32 wpłynęło z Uniwersytetu Łódzkiego, następnie 12 z Politechniki Łódzkiej, 6 z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 3 z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, 2 z Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i po jednej z: Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi.
Obszary tematyczne zgłaszanych prac w większości dotyczyły obszaru nauk humanistycznych i społecznych (19), a następnie obszaru nauk: przyrodniczych i ścisłych (16), technicznych (12), o zdrowiu i medycznych (7) oraz sztuki (6).
Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pana prof. dr hab. Antoniego Różalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego dokonała oceny prac wśród: 4 rozpraw habilitacyjnych, 13 rozpraw doktorskich, 25 prac magisterskich i 16 prac dyplomowych.
Prace nagrodzone w ramach XVII edycji Konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim promują region, a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!


Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XVI edycji konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe przyznane!

W dniu 30 września 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1088/15 przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.

Do Konkursu uczelnie zgłosiły 65 prac, z czego nagrodzone zostały: 1 rozprawa habilitacyjna, 3 rozprawy doktorskie, 1 praca magisterska oraz 2 prace dyplomowe.

Najwięcej prac, bo aż 36 wpłynęło z Uniwersytetu Łódzkiego, następnie 18 z Politechniki Łódzkiej, 5 z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2 z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i po jednej z: Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Obszary tematyczne zgłaszanych prac w większości dotyczyły obszaru nauk humanistycznych i społecznych (23), a następnie obszaru nauk: przyrodniczych i ścisłych (19), technicznych (13), o zdrowiu i medycznych (7) oraz sztuki (3).

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pana prof. dr hab. Antoniego Różalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego dokonała oceny prac wśród: 6 rozpraw habilitacyjnych, 24 rozpraw doktorskich, 27 magisterskich i 8 dyplomowych.

Prace nagrodzone w ramach XVI edycji Konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim promują region, a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!


Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XV edycji konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe przyznane!

W dniu 23 września 2014 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1159/14 przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim. Do Konkursu uczelnie zgłosiły 51 prac, z czego nagrodzone zostały: 1 rozprawa habilitacyjna, 3 rozprawy doktorskie, 2 prace magisterskie i 1 praca dyplomowa.
Najwięcej prac, bo aż 26 wpłynęło z Uniwersytetu Łódzkiego, następnie 10 z Politechniki Łódzkiej, 10 z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 3 z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i po jednej z: Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Obszary tematyczne zgłaszanych prac w większości dotyczyły obszaru nauk humanistycznych i społecznych (20), a następnie obszaru nauk: przyrodniczych i ścisłych (14), o zdrowiu i medycznych (10), technicznych (4) oraz sztuki (3). Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pana prof. dr hab. Antoniego Różalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego dokonała oceny prac wśród: 3 rozpraw habilitacyjnych, 23 rozpraw doktorskich, 14 magisterskich i 7 dyplomowych. Prace nagrodzone w ramach XV edycji Konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim promują region,
a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!


Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informujemy, iż:
1)     Administratorem Pani/Pana danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.
2)      Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 42 663 33 06, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury wyboru laureatów Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze prace habilitacyjne, rozprawy doktorskie oraz prace dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z art. 11 ust. 2 pkt 4, 6, 8 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5)      Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6)      Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres trwania edycji Konkursu a następnie klasyfikowane i przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7)      Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).
8)      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
9)      Podanie danych osobowych jest wymogiem przeprowadzenia procedury konkursowej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie wniosku w procedurze konkursowej.
10)    Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

back to top


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com