Autorzy najlepszych prac związanych z województwem łódzkim w 2018 roku nagrodzeni !

W dniu 23 października 2018 r. w Sali Kameralnej Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia nagród Marszałka Województwa Łódzkiego w XIX edycji Konkursu na najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.

Na uroczystość przybyło wielu gości: dr hab. Paweł Starosta, prof. nadzw. UŁ – Prorektor ds. Współpracy Krajowej i Międzynarodowej Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ – Prorektor ds. Studenckich Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski – Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dr Anna Maria Zarychta – Przewodnicząca Komisji Konkursowej reprezentująca Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi, prof. dr hab. Marta Szoka – członek Komisji Konkursowej reprezentująca Akademię Muzyczną w Łodzi, dr hab. Grzegorz Reński, prof. ASP – członek Komisji Konkursowej reprezentujący Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Piotr Bierczyński – Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Przybyłych gości oraz laureatów nagród, w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego, przywitał Pan Jakub Mielczarek – Sekretarz Województwa Łódzkiego. Podsumowania tegorocznej edycji konkursu dokonała Przewodnicząca komisji konkursowej dr Anna Maria Zarychta ze Szkoły Filmowej w Łodzi, która nie kryła, że niełatwo było wybrać siedem najciekawszych – z 61 bardzo interesujących i różnorodnych prac zgłoszonych do konkursu.

Uroczystość uwieńczona została koncertem w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi: Zuzanny Wąsiewicz, Dawida Kasprzaka oraz Jakuba Hanuszkiewicza. Uczniowie Szkoły mają na swoim koncie wiele sukcesów, są laureatami konkursów muzycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym a także stypendystami Marszałka Województwa Łódzkiego.

Laureatami tegorocznej XIX edycji konkursu są:

Nagroda w kategorii rozpraw habilitacyjnych:
dr hab. n. med. Katarzyna Taran – Międzywydziałowa Katedra Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Izotopowa spektrometria mas (IRMS) jako nowe narzędzie w badaniach patomechanizmów choroby nowotworowej z uwzględnieniem mapy izotopowej organizmów dzieci w regionie łódzkim”
Rozprawa habilitacyjna obejmuje unikatowy, interdyscyplinarny problem badawczy wykorzystania izotopowej spektrometrii mas (IRMS) jako nowego narzędzia w badaniach patomechanizmów choroby nowotworowej. Opracowana przez autorkę pracy pierwsza znana mapa izotopowa azotu i węgla w organizmach dzieci została w pełni oparta na badaniach przeprowadzonych w regionie łódzkim. Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, że zastosowanie IRMS może pozwolić na osiągnięcie lepszego efektu terapeutycznego, zmniejszenie kosztów leczenia oraz skutków ubocznych terapii. Rozprawa odkrywa zupełnie nową w skali światowej perspektywę badań nad biologią zmian nowotworowych, jednocześnie ukazując region łódzki jako jego naukową kolebkę.

Nagrody w kategorii rozpraw doktorskich:
1.    dr inż. Lucyna Bilińska – Katedra Inżynierii Bioprocesowej Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Decolorization of textile wastewater by Advanced Oxidation Processes (AOPs) under industrial conditions
Zastosowanie metod pogłębionego utleniania do odbarwiania ścieków włókienniczych w warunkach przemysłowych”

Nagrodzona rozprawa stanowi oryginalne opracowanie naukowe dotyczące technologii oczyszczania i recyklingu ścieków mające bezpośrednie zastosowanie w przemyśle włókienniczym. Głównym celem pracy było zbadanie wybranych metod pogłębionego utleniania (AOP) pod kątem skuteczności odbarwiania ścieków przemysłu tekstylnego. Badania prowadzono na rzeczywistych ściekach włókienniczych pochodzących z zakładu włókienniczego w Konstantynowie Łódzkim. Nagrodzona praca zawiera teoretyczne i technologiczne rozwiązania, które mogą być z powodzeniem wykorzystane w wielu farbiarniach tekstyliów.

2.    dr Renata Włodarczyk-Marciniak – Katedra Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Wpływ czynników społecznych i kulturowych na dostępność usług ekosystemowych w wybranych gminach zlewni rzeki Pilicy”
Celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie czynników społecznych, ekonomicznych i kulturowych wpływających na trwałość różnych elementów krajobrazu rolniczego oraz zdefiniowanie trendów zmian usług ekosystemowych. Teren badań obejmował wybrane obszary wiejskie znajdujące się w obrębie zlewni rzeki Pilicy w województwie łódzkim. Pozyskane informacje mogą wskazywać obszary konfliktowe w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań związanych z ochroną przyrody i rozwojem regionu a także stanowić element wyjściowy do zaproponowania rozwiązań mających na celu zahamowanie procesów degradacji krajobrazu.

3.    dr n. med. Anna Sztafińska – III Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Wpływ leczenia przeciwastmatycznego na powysiłkowy skurcz oskrzeli u dzieci chorych na astmę”
Celem badania, przeprowadzonego u dzieci z województwa łódzkiego, chorych na astmę oskrzelową z powysiłkowym skurczem oskrzeli, była ocena skuteczności leczenia przeciwastmatycznego w różnych schematach leczenia. Rozprawa w sposób innowacyjny, za pomocą odpowiednio dobranych testów diagnostycznych, ocenia skuteczność leczenia powysiłkowego skurczu oskrzeli u dzieci i młodzieży chorych na astmę oskrzelową, z zastosowaniem najnowocześniejszych leków. Wyniki badań umożliwiają praktyczne ich wykorzystanie w diagnostyce, leczeniu oraz kontroli astmy oskrzelowej, która stanowi istotny problem wśród populacji łódzkiej.

Nagrody w kategorii prac magisterskich i dyplomowych:
1.    mgr inż. arch. Natalia Bąkowska – Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę magisterską:
„Projekt zespołu teatralno-filmowego w Łodzi jako eksperymentalna koncepcja teatru XXI wieku"
Projekt stanowi propozycję adaptacji na nowe funkcje zespołu dawnej gazowni kompleksu fabrycznego Karola Scheiblera przy Wodnym Rynku w Łodzi.  Projekt jest rodzajem eksperymentu, polegającego na wykreowaniu przestrzeni multifunkcjonalnej spełniającej wymagania XXI wieku, składającej się z teatru i kina. Projekt stanowi świadomą próbę zachowania charakteru istniejących, adaptowanych obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem ich walorów historycznych.

2.    mgr inż. Katarzyna Ludwisiak – Katedra Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za pracę magisterską:
„Tożsamość miejsca - forma w procesie ewolucji na przykładzie Domu Tkacza przy ul. Piotrkowskiej 91 w Łodzi"
Autorka w swojej pracy podejmuje się rozwiązania dwóch problemów – świadomości historycznej miejsca we współczesnej architekturze oraz opracowania wnętrza przystosowanego dla osób niewidomych oraz słabowidzących. W swoim projekcie, autorka pracy stara się podjąć próbę połączenia potrzeb dzisiejszej Łodzi z formą przestrzenną umożliwiającą współczesny wgląd w przeszłość. Zaprezentowane działania świadomie naruszają wytyczne konserwatorskie i mają stanowić propozycje niestandardowych, koncepcyjnych rozwiązań. Forma proponowanej bryły mogłaby stać się twórczym przykładem procesu rozbudowy Łodzi.

3.    mgr Justyna Kołodziejczyk – Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego za pracę magisterską:
„Wykluczenie społeczne w województwie łódzkim - stan faktyczny i sposoby przeciwdziałania”
Głównym celem pracy uczyniono przeanalizowanie sytuacji osób zamieszkujących województwo łódzkie, które doświadczyły wykluczenia społecznego a także przedstawienie działań służących polepszeniu ich aktualnego położenia. Praca nawiązuje do aktualnego i niezwykle ważnego problemu społecznego. Ograniczenie rozmiarów wykluczenia społecznego, przede wszystkim poprzez rozwój i zatrudnienie jest jednym z priorytetów Strategii Europa 2020. Praca posiada wysokie walory naukowe i poznawcze.

Zachęcamy do zapoznania się z opisami nagrodzonych prac, przygotowanymi przez tegorocznych laureatów Konkursu. Oryginały prac zostały przekazane do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, gdzie osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z nagrodzonymi pracami.
Zachęcamy również do kontaktu z autorami nagrodzonych prac i wykorzystania potencjału naukowego oraz innowacyjnego laureatów XIX edycji Konkursu.

Zamieszczone poniżej materiały objęte są prawem autorskim.

Pobierz opis nagrodzonej pracy:
Katarzyna Taran „Izotopowa spektrometria mas (IRMS) jako nowe narzędzie w badaniach patomechanizmów choroby nowotworowej z uwzględnieniem mapy izotopowej organizmów dzieci w regionie łódzkim”
Lucyna Bilińska „Decolorization of textile wastewater by Advanced Oxidation Processes (AOPs) under industrial conditions
Zastosowanie metod pogłębionego utleniania do odbarwiania ścieków włókienniczych w warunkach przemysłowych”

Renata Włodarczyk-Marciniak„Wpływ czynników społecznych i kulturowych na dostępność usług ekosystemowych w wybranych gminach zlewni rzeki Pilicy”
Anna Sztafińska „Wpływ leczenia przeciwastmatycznego na powysiłkowy skurcz oskrzeli u dzieci chorych na astmę”
Natalia Bąkowska„Projekt zespołu teatralno-filmowego w Łodzi jako eksperymentalna koncepcja teatru XXI wieku"
Katarzyna Ludwisiak „Tożsamość miejsca - forma w procesie ewolucji na przykładzie Domu Tkacza przy ul. Piotrkowskiej 91 w Łodzi"
Justyna Kołodziejczyk „Wykluczenie społeczne w województwie łódzkim - stan faktyczny i sposoby przeciwdziałania”

Powrót na górę


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com