Autorzy najlepszych prac związanych z województwem łódzkim w 2017 roku nagrodzeni !

W dniu 23 listopada 2017 r. w Muzeum Pałac Herbsta w Łodzi odbyła się uroczystość wręczenia nagród Marszałka Województwa Łódzkiego w XVIII edycji Konkursu na najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.

Na uroczystość przybyło wielu gości: Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Anna Rabiega – Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego, prof. dr hab. Sławomir Cieślak – Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Mariusz Łukawski – Prorektor ds. Nauczania Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, dr hab. n. med. prof. nadzw. Jacek Rożniecki – Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, doc. dr inż. Marek Sekieta – Pełnomocnik Rektora Politechniki Łódzkiej ds. Kształcenia, dr Anna Zarychta – Przewodnicząca Komisji Konkursowej reprezentująca Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi, prof. dr hab. Marta Szoka – członek Komisji Konkursowej reprezentująca Akademię Muzyczną w Łodzi, Monika Karolczak – Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi oraz Barbara Czajka – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Przybyłych gości oraz laureatów nagród Marszałka Województwa Łódzkiego przywitała Pani Dorota Wodnicka - Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji. Podsumowania tegorocznej edycji konkursu dokonała Przewodnicząca komisji konkursowej dr Anna Zarychta ze Szkoły Filmowej w Łodzi, która nie kryła, że niełatwo było wybrać dziewięć najciekawszych – z 57 bardzo interesujących – prac zgłoszonych do konkursu.

Marszałek Witold Stępień podkreślił wagę nagród i znaczenie nagrodzonych prac dla regionu łódzkiego oraz przypomniał, iż nagrody w konkursie przyznano już po raz osiemnasty a łączna ich kwota to ponad 656 tys. zł.

Wręczając listy gratulacyjne, przy udziale Przewodniczącego Sejmiku Pana Marka Mazura oraz Przewodniczącej Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego Pani Anny Rabiegi, Pan Marszałek wyraził ogromne uznanie dla laureatów, którzy tak wspaniale reprezentują Województwo Łódzkie w kraju i za granicą.

Laureatami tegorocznej XVIII edycji konkursu są:

Nagroda w kategorii rozpraw habilitacyjnych:
dr hab. Ewa Bloom Kwiatkowska – Katedra Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu za pracę:
„Autoreferat. Analiza drogi twórczej na podstawie prac malarskich i wideo: OBRAZ WOBEC PRZEMOCY”
Rozprawa habilitacyjna stanowi autorskie odniesienie autorki pracy, znanej łódzkiej artystki Ewy Bloom Kwiatkowskiej, do tradycji łódzkiej sztuki awangardowej zapoczątkowanej przez Władysława Strzemińskiego i Katarzynę Kobro. Autorka pracy opisuje swoje związki z łódzkim środowiskiem sztuki niezależnej oraz wiąże swoją aktywność artystyczną z okresem studiów w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi).

Nagrody w kategorii rozpraw doktorskich:

1.    dr Dariusz Mikołajczyk – Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Sprawność terytorialnego systemu zarządzania kryzysowego”
Rozprawa doktorska podejmuje ważny temat sprawnego zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego w sytuacji narastającego zagrożenia katastrofami naturalnymi. Badania terenowe przeprowadzone zostały na obszarze trzech województw: łódzkiego, lubelskiego i dolnośląskiego. Rozprawa ma wysokie walory poznawcze i użytkowe - przedstawione w pracy wnioski mogą przyczynić się do zwiększenia sprawności funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego na obszarze województwa łódzkiego.

2.    dr n. med. Justyna Chałubińska- Fendler - Katedra Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Analiza tekstur obrazu tomografii komputerowej oraz profil immunologiczny w monitorowaniu powikłań radioterapii u chorych napromienianych z powodu raka płuca”
Rozprawa doktorska dotyczy niezwykle ważnego klinicznego problemu optymalizacji leczenia za pomocą radioterapii chorych na nowotwory płuc, które są najczęstszymi pod względem zachorowań jak i zgonów w Polsce. Prace badawcze prowadzone były m. in. wśród pacjentów leczących się w zakładzie Radioterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autorka pracy stworzyła model kliniczny umożliwiający wczesne wykrycie powikłań radioterapii, co pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa terapii oraz poprawia prognozy przeżycia w chorobie onkologicznej.

3.    dr inż. arch. Joanna Borowczyk - Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Projektowanie architektoniczne obiektów szpitalnych o znaczeniu ponadlokalnym w Łodzi w latach 1945-1989”
Nadrzędnym celem rozprawy jest scharakteryzowanie obiektów służących nauce i ochronie zdrowia oraz zilustrowanie uwarunkowań towarzyszących ich powstawaniu w okresie powojennym. W pracy określono rolę i rangę szpitali w kształtowaniu struktury funkcjonalnej Łodzi i regionu. Wnioski z rozprawy mogą być przydatne do wskazania zasad postępowania służących rozwojowi funkcji dydaktycznej i naukowej łódzkich uczelni oraz wysokospecjalistycznych usług leczniczych w regionie.

Nagrody w kategorii prac magisterskich:

1.    mgr Emil Sowiński – Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Pokolenie WFO "
„Pokolenie WFO” – termin, który Autor umieścił w tytule swojej pracy – oznacza grupę młodych autorów filmowych, którzy swe krótkometrażowe, niezwykle oryginalne filmy realizowali w łódzkiej Wytwórni Filmów Oświatowych. Praca jest efektem długoterminowych badań źródłowych przeprowadzonych w archiwum WFO i stanowi istotny wkład w badaniach nad kulturą regionu – „Łodzią filmową”, udowadniając jej znaczenie dla historii kultury filmowej w Polsce.

2.    mgr inż. arch. Marta Klosse – Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Koncepcja przekształceń urbanistycznych rejonu Politechniki Łódzkiej w oparciu o ideę uniwersytetu III generacji "
Praca ma charakter koncepcji urbanistycznej dla obszaru położonego w rejonie al. Politechniki w Łodzi, zawierającego m.in. południowy kampus Politechniki Łódzkiej, tereny Międzynarodowych Targów Łódzkich oraz teren nieczynnej elektrociepłowni EC2. Przedstawiona koncepcja zakłada zachowanie walorów związanych z tożsamością miasta poprzemysłowego oraz rozwój funkcji metropolitarnej, jaką pełni kampus Politechniki Łódzkiej. W pracy uwzględnione zostało znaczenie uczelni dla rozwoju regionu łódzkiego.

3.    mgr Kamila Sawczuk – Katedra Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Program "Młodzi w Łodzi" a oczekiwania i preferencje łódzkich studentów”
W pracy przedstawiono środowisko akademickie i przedsiębiorców w relacji do Programu „Młodzi w Łodzi”, który nakłania studentów do wiązania swojej przyszłości z Łodzią a także buduje pozytywny wizerunek miasta. Wnioski z pracy mogą przyczynić się do budowania rozwiązań wzbogacających Program o kolejnych uczestników. Przedstawione pytania i wyniki ankiet mogą służyć w przyszłości do wypracowania nowych, perspektywicznych inicjatyw aktywizacji zawodowej łódzkich studentów.

4.    mgr sztuki Anna Wójcikowska – Katedra Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi za pracę:
„Aktualność awangardy. Tendencje modernistyczne w twórczości Marcina Stańczyka i Artura Zagajewskiego”
Nadrzędnym celem pracy jest omówienie postaw twórczych dwóch wybitnych oraz uznanych w Polsce i za granicą kompozytorów łódzkiego średniego pokolenia - Marcina Stańczyka i Artura Zagajewskiego, którzy są wizytówką Łodzi na arenie międzynarodowej. Praca służy promocji wysokiej kultury muzycznej silnie związanej z Łodzią, gdyż Stańczyk i Zagajewski nie tylko działają w Łodzi, ale chętnie wykorzystują elementy kultury i tradycji Łodzi w swoich działaniach twórczych.

5.    mgr Martyna Aleksandrowicz – Katedra Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za pracę:
„Część I. Adaptacja obiektów zabytkowych na hotele.
Część II. Adaptacja XIX-wiecznego spichlerza w Rychłocicach na obiekt hotelowy.”
Projekt hotelu w dawnym spichlerzu to próba zwrócenia uwagi na zaniedbane polskie zabytki. Autorka pracy proponuje zmianę pierwotnej funkcji obiektu na nowoczesną, elegancką przestrzeń hotelowo-konferencyjną, która przyciągnie gości i wpłynie na rozwój nie tylko samego miejsca, ale i regionu łódzkiego. Adaptacja spichlerza na obiekt hotelowy pozwoliłaby na uratowanie zabytku a także wpłynęłaby na zapewnienie nowych miejsc pracy dla okolicznych mieszańców.

Uroczystość ubarwił swoim występem Paweł Szymański - młody, niezwykle utalentowany laureat wielu festiwali i konkursów piosenki. Pierwsze szlify zdobywał w Młodzieżowym Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim. Aktualnie, mając dopiero 9 lat, został aktorem Teatru Muzycznego w Łodzi i występuje w musicalu „Nędznicy”. Młody artysta swoim niezwykłym występem oczarował wszystkich gości i po występie odbierał niezliczone gratulacje i pochwały.

.......................................................
Zachęcamy do zapoznania się z opisami nagrodzonych prac, przygotowanymi przez tegorocznych laureatów Konkursu. Oryginały prac zostały przekazane do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, gdzie osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z nagrodzonymi pracami.
Zachęcamy również do kontaktu z autorami nagrodzonych prac i wykorzystania potencjału naukowego oraz innowacyjnego laureatów XVIII edycji Konkursu.

Zamieszczone poniżej materiały objęte są prawem autorskim.

Pobierz opis nagrodzonej pracy:
Ewa Bloom Kwiatkowska„Autoreferat. Analiza drogi twórczej na podstawie prac malarskich i wideo: OBRAZ WOBEC PRZEMOCY”
Dariusz Mikołajczyk „Sprawność terytorialnego systemu zarządzania kryzysowego”
Justyna Chałubińska- Fendler - „Analiza tekstur obrazu tomografii komputerowej oraz profil immunologiczny w monitorowaniu powikłań radioterapii u chorych napromienianych z powodu raka płuca”
Joanna Borowczyk - „Projektowanie architektoniczne obiektów szpitalnych o znaczeniu ponadlokalnym w Łodzi w latach 1945-1989”
Emil Sowiński„Pokolenie WFO "
Marta Klosse „Koncepcja przekształceń urbanistycznych rejonu Politechniki Łódzkiej w oparciu o ideę uniwersytetu III generacji "
Kamila Sawczuk„Program "Młodzi w Łodzi" a oczekiwania i preferencje łódzkich studentów”
Anna Wójcikowska „Aktualność awangardy. Tendencje modernistyczne w twórczości Marcina Stańczyka i Artura Zagajewskiego”
Martyna Aleksandrowicz „Część I. Adaptacja obiektów zabytkowych na hotele. Część II. Adaptacja XIX-wiecznego spichlerza w Rychłocicach na obiekt hotelowy.”

Powrót na górę


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com