Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XVIII edycji konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe przyznane!

W dniu 3 października 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1400/17 przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.
Do tegorocznej edycji Konkursu zostało zgłoszonych 57 prac, z których nagrodzone zostały: 1 rozprawa habilitacyjna, 3 rozprawy doktorskie oraz 5 prac magisterskich.

Lp.

Imię i nazwisko laureata

Podmiot zgłaszający

Tytuł pracy

Rodzaj pracy

Wysokość nagrody

1

Ewa Bloom Kwiatkowska

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Autoreferat. Analiza drogi twórczej na podstawie prac malarskich i wideo: OBRAZ WOBEC PRZEMOCY

rozprawa habilitacyjna

11 000,00 zł

2

Dariusz Mikołajczyk

Uniwersytet Łódzki

Sprawność terytorialnego systemu zarządzania kryzysowego

rozprawa doktorska

6 000,00 zł

3

Justyna Chałubińska-Fendler

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Analiza tekstur obrazu tomografii komputerowej oraz profil immunologiczny w monitorowaniu powikłań radioterapii u chorych napromienianych z powodu raka płuca

rozprawa doktorska

6 000,00 zł

4

Joanna Borowczyk

Politechnika Łódzka

Projektowanie architektoniczne obiektów szpitalnych o znaczeniu ponadlokalnym w Łodzi w latach 1945-1989

rozprawa doktorska

6 000,00 zł

5

Emil Sowiński

Uniwersytet Łódzki

Pokolenie WFO

praca magisterska

3 000,00 zł

6

Marta Klosse

Politechnika Łódzka

Koncepcja przekształceń urbanistycznych rejonu Politechniki Łódzkiej w oparciu o ideę uniwersytetu III generacji

praca magisterska

3 000,00 zł

7

Kamila Sawczuk

Uniwersytet Łódzki

Program "Młodzi w Łodzi" a oczekiwania i preferencje łódzkich studentów

praca magisterska

3 000,00 zł

8

Anna Wójcikowska

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Aktualność awangardy. Tendencje modernistyczne w twórczości Marcina Stańczyka i Artura Zagajewskiego

praca magisterska

3 000,00 zł

9

Martyna Aleksandrowicz

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Część I. Adaptacja obiektów zabytkowych na hotele.Część II. Adaptacja XIX-wiecznego spichlerza w Rychłocicach na obiekt hotelowy.

praca magisterska

3 000,00 zł

 

Najwięcej prac, bo aż 27 wpłynęło z Uniwersytetu Łódzkiego, następnie 16 z Politechniki Łódzkiej, 7 z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 4 z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i po jednej pracy z: Akademii Muzycznej w Łodzi, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Obszary tematyczne zgłaszanych prac w większości dotyczyły obszaru nauk humanistycznych i społecznych (22), a następnie obszaru nauk: technicznych (21), o zdrowiu i medycznych (6), przyrodniczych i ścisłych (5) oraz sztuki (3).
Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pani dr Anny Zarychty z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi dokonała oceny prac spośród: 3 rozpraw habilitacyjnych, 15 rozpraw doktorskich, 23 prac magisterskich i 16 prac dyplomowych.
Prace nagrodzone w ramach XVIII edycji Konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim promują region, a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Opisy nagrodzonych prac:

Nagroda w kategorii rozpraw habilitacyjnych:

dr hab. Ewa Bloom Kwiatkowska – Katedra Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu za pracę:
„Autoreferat. Analiza drogi twórczej na podstawie prac malarskich i wideo: OBRAZ WOBEC PRZEMOCY”

Rozprawa habilitacyjna stanowi autorskie odniesienie autorki pracy, znanej łódzkiej artystki Ewy Bloom Kwiatkowskiej, do tradycji łódzkiej sztuki awangardowej zapoczątkowanej przez Władysława Strzemińskiego i Katarzynę Kobro. Autorka pracy wiąże swoją aktywność artystyczną z okresem studiów w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie ASP im. W. Strzemińskiego), podkreślając swoje zaangażowanie i doświadczenia ściśle związane z łódzkim środowiskiem sztuki niezależnej. Autorka upubliczniła obszerne fragmenty pracy habilitacyjnej w formie wystąpień, wykładów, wystaw i prezentacji, w tym również poza granicami kraju. Stanowi to o wartości pracy, jej związkach z tradycją łódzkiej sztuki awangardowej oraz użyteczności dla rozwoju kulturalnego regionu.

Prace malarskie i instalacje scenograficzne autorstwa Ewy Bloom Kwiatkowskiej związane są z nurtem ekspresji lat 80-tych i 90-tych XX wieku. Artystka wystawiała swoje prace na wystawach zbiorowych i indywidualnie w Polsce, Francji, USA, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Jest także laureatką Nagrody Ministra Kultury i Sztuki I-go stopnia za osiągnięcia w scenografii teatralnej.

Nagrody w kategorii rozpraw doktorskich:

1.    dr Dariusz Mikołajczyk – Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Sprawność terytorialnego systemu zarządzania kryzysowego”

Rozprawa doktorska podejmuje ważki temat sprawnego zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego w sytuacji narastającego zagrożenia katastrofami naturalnymi pod wpływem zmian klimatycznych. Celem poznawczym i praktycznym rozprawy jest rozpoznanie uwarunkowań organizacyjno-prawnych związanych ze strukturą i funkcjonowaniem systemu zarządzania kryzysowego oraz wskazanie ułomności obecnie funkcjonującego systemu. Badania terenowe przeprowadzone zostały na obszarze trzech województw: łódzkiego, lubelskiego i dolnośląskiego. Rozprawa ma wysokie walory poznawcze i użytkowe - przedstawione w pracy wnioski mogą przyczynić się do zwiększenia sprawności funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego na obszarze województwa łódzkiego.

2.    dr n. med. Justyna Chałubińska- Fendler - Katedra Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Analiza tekstur obrazu tomografii komputerowej oraz profil immunologiczny w monitorowaniu powikłań radioterapii u chorych napromienianych z powodu raka płuca”

Rozprawa doktorska dotyczy niezwykle ważnego klinicznego problemu optymalizacji leczenia onkologicznego za pomocą radioterapii. Zastosowane techniki analizy obrazu oraz wykorzystane biomarkery białkowe pozwoliły autorce pracy stworzyć model kliniczny umożliwiający wczesne wykrycie powikłań radioterapii. Prace badawcze prowadzone były m. in. wśród pacjentów leczących się w zakładzie Radioterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pionierski charakter prowadzonych badań pozwolił autorce pracy uzyskać w 2013 roku stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców. Zwiększenie bezpieczeństwa terapii może pozwolić na zwiększenie jakości życia pacjentów, którzy przeżyli chorobę nowotworową a także poprawić prognozy przeżycia w chorobie onkologicznej.

3.    dr inż. arch. Joanna Borowczyk - Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Projektowanie architektoniczne obiektów szpitalnych o znaczeniu ponadlokalnym w Łodzi w latach 1945-1989”

Nadrzędnym celem rozprawy jest scharakteryzowanie obiektów służących nauce i ochronie zdrowia oraz zilustrowanie uwarunkowań towarzyszących ich powstawaniu w odniesieniu do problematyki transformacji przestrzennej miasta i regionu w okresie powojennym. Praca tematycznie związana jest bezpośrednio z województwem łódzkim – rozprawa promuje jego dawne i aktualne osiągnięcia, będąc użyteczną dla jego dalszego rozwoju. W pracy określono rolę i rangę szpitali w kształtowaniu struktury funkcjonalnej Łodzi i regionu. Wnioski z rozprawy mogą być przydatne do wskazania zasad postępowania służących rozwojowi funkcji dydaktycznej i naukowej łódzkich uczelni oraz wysokospecjalistycznych usług leczniczych w regionie.

Nagrody w kategorii prac magisterskich i dyplomowych:

1.    mgr Emil Sowiński – Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę magisterską:
„Pokolenie WFO "

„Pokolenie WFO” – termin, który Autor umieścił w tytule swojej pracy – oznacza grupę młodych autorów filmowych, którzy swe krótkometrażowe, niezwykle oryginalne filmy realizowali w łódzkiej Wytwórni Filmów Oświatowych. Praca jest efektem długoterminowych badań źródłowych przeprowadzonych w archiwum WFO i stanowi istotny wkład w badaniach nad kulturą regionu – „Łodzią filmową”, udowadniając jej znaczenie dla historii kultury filmowej w Polsce. Badawcze walory pracy mają również wymiar praktyczny – opracowanie naukowe zasobów WFO jest pierwszym i niezbędnym krokiem, by móc udostępniać te zbiory oraz poddać je procesom digitalizacji.

2.    mgr inż. arch. Marta Klosse –Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę magisterską:
„Koncepcja przekształceń urbanistycznych rejonu Politechniki Łódzkiej w oparciu o ideę uniwersytetu III generacji "

Praca jest opracowaniem o charakterze koncepcji urbanistycznej dla obszaru położonego w rejonie al. Politechniki w Łodzi, zawierającego m.in. południowy kampus Politechniki Łódzkiej, tereny Międzynarodowych Targów Łódzkich oraz teren nieczynnej elektrociepłowni EC2. Przedstawiona koncepcja zakłada zachowanie walorów związanych z tożsamością miasta poprzemysłowego oraz rozwój funkcji metropolitarnej, jaką pełni kampus Politechniki Łódzkiej. Założenia projektowe, oparte o analizę funkcjonowania innych uczelni w Polsce i na świecie, wskazują na możliwy kierunek rozwoju Politechniki Łódzkiej. W pracy uwzględnione zostało znaczenie uczelni dla rozwoju regionu łódzkiego.

3.    mgr Kamila Sawczuk – Katedra Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego za pracę magisterską:
„Program "Młodzi w Łodzi" a oczekiwania i preferencje łódzkich studentów”

W pracy przedstawiono środowisko akademickie i przedsiębiorców w relacji do Programu „Młodzi w Łodzi”. Zaprezentowano założenia Programu oraz określono ich realizację w środowisku partnerów społecznych, gospodarczych i ekonomicznych. Wskazano beneficjentów, grupy docelowe, a także korzyści płynące z uczestnictwa w Programie. Wnioski z pracy mogą stanowić fundament przy konstruowaniu rozwiązań wzbogacających Program „Młodzi w Łodzi” o kolejnych uczestników. Przedstawione pytania i wyniki ankiet mogą służyć w przyszłości do budowania nowych, perspektywicznych inicjatyw aktywizacji zawodowej łódzkich studentów. 

4.    mgr sztuki Anna Wójcikowska – Katedra Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi za pracę magisterską:
„Aktualność awangardy. Tendencje modernistyczne w twórczości Marcina Stańczyka i Artura Zagajewskiego”

Nadrzędnym celem pracy jest omówienie postaw twórczych dwóch wybitnych oraz uznanych w Polsce i za granicą kompozytorów łódzkiego średniego pokolenia - Marcina Stańczyka i Artura Zagajewskiego. Praca służy promocji wysokiej kultury muzycznej silnie związanej z Łodzią, gdyż Stańczyk i Zagajewski nie tylko działają w Łodzi, ale chętnie wykorzystują elementy kultury i tradycji Łodzi w swoich działaniach twórczych. Praca jest nowatorska – wykazuje związki z awangardą XX wieku w twórczości wymienionych kompozytorów a także omawia sylwetki twórcze Stańczyka i Zagajewskiego w kontekście łódzkiego środowiska kompozytorskiego.

5.    mgr Martyna Aleksandrowicz – Katedra Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za pracę magisterską:
„Część I. Adaptacja obiektów zabytkowych na hotele.
Część II. Adaptacja XIX-wiecznego spichlerza w Rychłocicach na obiekt hotelowy.”

Projekt hotelu w dawnym spichlerzu to próba zwrócenia uwagi na zaniedbane polskie zabytki. Autorka pracy proponuje zmianę pierwotnej funkcji obiektu na nowoczesną, elegancką przestrzeń hotelowo-konferencyjną, która przyciągnie gości i wpłynie na rozwój nie tylko samego miejsca, ale i regionu. Spichlerz w Rychłocicach wpisany jest do rejestru zabytków, należy do dużego zespołu dworsko-parkowego zlokalizowanego nad brzegiem rzeki Warty. Obiekt ma ogromny potencjał kulturowy oraz inwestycyjny dla regionu łódzkiego. Adaptacja spichlerza na obiekt hotelowy pozwoliłaby na uratowanie zabytku a także wpłynęłaby na rozwój regionu i zapewnienie nowych miejsc pracy dla okolicznych mieszańców.

 

Powrót na górę


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com